PROJEKTI – PROGRAM ZA RAZVOJ PODEŽELJA

 

Na kmetiji do delovnih navad in znanja

Prijava na 2. javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  na podukrep 16.9 Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z izobraževanjem o okolju in hrani.

 

Pridobljena sredstva: 44.978,37€

Trajanje: 1.1.2020 do 31.12.2021

Vodilni partner: OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad,

Partnerji: kmetija Miše, Sabonje 9; kmetija Slavec, Knežak 111; kmetija Volk, Suhorje 5

Organ upravljanja: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 

Namen projekta  je, da se za kmetije razvijejo programi izkustvenega učenja mladostnikov z namenom pridobivanja delovnih navad ter vzpostavitve zdravega odnosa do okolja in hrane.

 

Glavni cilj je izdelava didaktične mape za kmetije s programi izvajanja izobraževanj mladih na kmetiji s poudarkom na izkustvenem učenju, pridobivanju delovnih navad in s tem vzpostavitvi odnosa do spoštovanja okolja in zdrave hrane. Ker je ta vsebina tesno povezana z tradicionalnim kmetijstvom, je v programe vključeno tudi medgeneracijsko sodelovanje v smislu prenosa nekaterih ključnih znanj.  Programi v didaktični mapi bodo oblikovani tako, da jih bo lahko šola uporabila tudi kot dneve dejavnosti. Kmetje pa jih bodo lahko izkoristili tudi za namene sprejemanja ne le šolskih in vrtčevskih otrok, ampak katerih koli otrok, bodisi popotnikov ali pa družin na aktivnih počitnicah. Didaktična mapa bo v e obliki na voljo vsem kmetijam v Sloveniji, razdeljena pa bo tudi bližnjim šolam ter imela stalno mesto v knjižnici v Ilirski Bistrici.

 

Specifični cilji  so:

 1. Na osnovi potreb šole in možnosti kmetij oblikovati seznam aktivnosti za izvajanje dnevov dejavnosti na kmetijah s poudarkom na razvijanju delovnih navad, med predmetnem povezovanju, veččutnem učenju in medgeneracijskem sodelovanju.
 2. Opredeliti aktivnosti ter razviti didaktične programe za kmetije.
 3. Usposobiti člane kmetije za izvajanje dnevov dejavnosti na kmetiji.
 4. Pilotno testirati in evalvirati razvite programe dnevov dejavnosti na kmetijah.
 5. Analizirati izvedljivost prenosa projektnih rešitev v prakso v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetijah.
 6. Razširiti rezultate projekta

 

Predvideni rezultati:

Izdelana didaktična mapa z naslovom Na kmetiji do delovnih navad in znanja. Odprti dve dopolnilni dejavnosti na kmetijah. Ena vključitev v pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti v skupnem trajanju najmanj dvanajst mesecev v času trajanja projekta. Pet usposobljenih članov kmetij za sprejem otrok in skupin. Šest izvedenih pilotnih testiranj didaktičnih programov (dnevi dejavnosti) na kmetijah. Izvedeno usposabljanje z namenom prenosa znanja iz kmetije 15 kmetijam, ki niso člani partnerstva. Izdelana  kalkulacija izvajanja programov. Izdelana analiza izvedljivosti prenosa predlaganih programov na kmetije.  Razširitev rezultatov.

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

 

PROJEKT LAS

OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad smo bili uspešni na razpisu LAS med Snežnikom in Nanosom za sofinanciranje operacij v okviru Strategije lokalnega razvoja.

Projekt  Užitni in čutni parki namenjeni medgeneracijskemu izobraževanju v smeri samooskrbe in trajnostnega razvoja  podeželja na področju občin Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica (UČP)   je bil s strani  Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja izbran za sofinanciranje v skupni višini 49.728,19 €.

V projektu sodeluje sedem partnerjev: Zavod Znanje Postojna, Občina Postojna, Občina Pivka, KGZS Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica, OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad, Zdenka Žakelj s.p.

 

Kratek opis projekta:

Projekt je neprofiten in namenjen kvalitetnejšemu življenju prebivalcev v smeri trajnostnega razvoja. Projekt predvideva inovativno ureditev določenih javnih  površin pod nazivom UŽITNI in ČUTNI parki, ki bodo v prostoru trajnostno in smiselno, na sodoben način, povezale medgeneracijsko oskrbo  trajnostno urejenega užitnega in čutnega prostora.

V parkih bodo na ekološki način zasajene izključno užitne rastline, ki bodo obiskovalcem parkov (predvsem otrokom) nudile ne le svež prigrizek ob igri in počitku, ampak tudi prepoznavanje že pozabljenih rastlin (skorš, murva, šmarna hrušica…) ter spoznanje, da lahko prelep ambient v parku ustvarimo tudi z ne parkovnimi, užitnim, avtohtonimi rastlinami. Ostali elementi v parkih bodo čutne poti iz naravnih materialov, zelišča,  v parkih bo potekala tudi izobraževalna dejavnost.

V občini Postojna se bo uredil UČP na prostoru za OŠ Antona Globočnika katerega bodo koristile vse generacije in tudi mentorica Kmetijskega krožka, ki se bo s sredstvi projekta začel izvajati na tej šoli in na OŠ Miroslava Vilharja. Temeljni cilj bo ozaveščanje učencev o samooskrbi z lokalno, ekološko hrano in o trajnostnem načinu življenja. Vključilo se bo tudi Univerzo za tretje življenjsko obdobje.

Pripravila se bo idejna zasnova (idejni in izvedbeni načrt) za ureditev UČP v Slavinju ter v Pivki, kjer se  v prihodnosti namerava urediti prazen prostor med naseljem večstanovanjskih stavb, vrtcem Vetrnica ter OŠ v centru Pivke v UČP z vsemi elementi trajnostnega razvoja in permakulture. V ta namen bo izvedenih več delavnic s krajani.

V vasi Zagorje se bo okolica otroškega igrišča uredila v UČP,  ob otvoritvi bo izvedena tudi delavnica na temo uporabe zdravilnih zelišč. Na OŠ Antona Žnideršiča se bo nadgradilo začeti UČP z nekaj čutnimi elementi in veliko užitnimi rastlinami ter delavnicami, ki bodo izvedene tudi na OŠ Rudolfa Ukoviča.

Vse skupaj bodo povezovale  strokovne delavnice na temo trajnostnega kmetijstva.

 

Cilji projekta so:

 1. Izboljšati kvaliteto bivanja na podeželju za vse generacije in ranljive skupine,
 2. spodbuditi medgeneracijsko sodelovanje in spoštovanje javne oz. skupne lastnine ter skrb zanjo,
 3. ohraniti naravno (avtohtone rastline) in kulturno dediščino,
 4. razvoj novih produktov in s tem delovnih mest,
 5. ozavestiti in izobraziti prebivalce o pomenu lokalne hrane in trajnostnega razvoja.

 

Rezultati projekta bodo:

 • Izdelani dve idejni zasnovi UČP (Pivka ter Slavinje)
 • Ureditev treh UČP (ob OŠ Antona Globočnika, OŠ Antona Žnideršiča ter v Zagorju).
 • Izvedenih 19 strokovnih in animacijskih delavnic v treh občinah na temo UČP ter samooskrbnega in trajnostnega kmetijstva za vse skupine prebivalstva.
 • Zagon kmetijskih krožkov na dveh OŠ v Postojni
 • Postavitev potujoče fotoreportaže na temo aktivnosti in ozaveščanja. Z vsemi aktivnostmi bo operacija prispevala k ohranjanju biodiverzitete in avtohtonih rastlin ter k prenosu, ohranjanju in nadgradnji znanja, vezanega na obdelavo tal in pridelavo užitnih rastlin na okolju prijazen način.

 

 

 

 

 

(Visited 73 times, 1 visits today)
Dostopnost