Zapisnik 1.seje sveta staršev, 30.09. 2014

ZAPISNIK 1. SEJE SVETA STARŠEV Z DNE 30.9.2014

Prisotni člani sveta: Gregor Barba, Aleks Maglica, Barbara Stanič,Vinko Jelinčič Stanič,

Marjana Kresevič, Marjanca Ceglar (namestnik za 6. razred), Vesna Štebih, Natalija Wolf,

Vlasta Kirn, Mateja Rolih, Katja Počkaj Brentin in Matjaž Miše.

Ostali prisotni: ravnatelj, g. Milan Dekleva

Začetek seje: 18.00 h (učilnica matematike)

Ugotavljanje sklepčnosti: prisotnih je bilo 12 članov Sveta staršev, seja je bila sklepčna.

Dnevni red seje:

1. Potrditev mandatov članov sveta staršev 2014/15

2. Izvolitev predsednika in namestnika predsednika Sveta staršev za 2014/15

3. Pregled zapisnika zadnje seje

4. Volitve v upravni odbor šolskega sklada

5. Poročilo o delu v š.l. 2013/14, poročilo skrbnice učbeniškega sklada š.l. 2013/14

6. Obravnava osnutka in sprejem LDN za 2014/15

7. Pravila šolske prehrane – dopolnitev in sprejem

8. Prometno varnostni načrt OŠ IN VVE Rudolfa Ukoviča Podgrad

6. Razno, informacije predlogi, pobude

Sejo je vodil ravnatelj g. Milan Dekleva.

Ad1) Ravnatelj zavoda je predstavil izvoljene predstavnike oddelkov enote vrtca in razredov

osnovne šole in na kratko povzel naloge Sveta staršev. Novim članom so bila z vabilom

posredovana tudi Pravila delovanja Sveta staršev, kjer so natančneje opredeljeni vsi vsebinski

sklopi. Razprave ni bilo.

sklep št.1: Prisotni člani Sveta staršev so soglasno potrdili mandate članov Sveta staršev

Ad2) Ravnatelj je pozval predstavnike staršev k predstavitvi predlogov kandidatov za

izvolitev predsednika in namestnika predsednika Sveta staršev. Po razpravi se je oblikoval

naslednji predlog: s kandidaturo za predsednico Sveta staršev je soglašala ga. Katja Počkaj

Brentin (predstavnica enote vrtca – Čebelice), za namestnika predsednice je soglašal g. Aleks

Maglica predstavnik 1. razreda.

sklep št.2: Prisotni člani Sveta staršev so predlog za predsednico in namestnika soglasno

potrdili, 2 člana sta se glasovanja vzdržala.

Ad2) Ravnatelj je članom sveta staršev predstavil dnevni red ter zapisnik zadnje

korespondenčne seje sveta staršev z dne 28.5. 2014. V krajši razpravi je predstavil dogajanje

gibanje cen kompletov učbenikov in gradiv, ter pobudo, ki je bila naslovljena na Glasbeno

šolo Ilirska Bistrica. Podal je informacijo, da s strani Glasbene šole Ilirska Bistrica ni bilo

nobenega odziva. Ravnatelj je člane sveta seznanil s potekom mandata Upravnega odbora

1

šolskega sklada in predlogom volitev novega Upravnega odbora za mandatno obdobje 2014-

2017. Člane Upravnega odbora (4+3) potrdi Svet staršev.

sklep št.3: Prisotni člani Sveta staršev so dnevni red in zapisnik zadnje korespondenčne

seje soglasno potrdili.

Ob 18.30 h so se člani Sveta zavoda pridružili predstavnikom Sveta staršev OŠ in VVE

Rudolfa Ukoviča Podgrad v učilnici matematike.

Ad3) Ravnatelj, g. Milan Dekleva, je predstavil Poročilo o delu v š. l. 2013/2014 in poročilo

skrbnice učbeniškega sklada za š. l. 2013/2014. Razprave ni bilo.

sklep št.3: Prisotni člani Sveta staršev so Poročilo o delu v š. l. 2013/2014 in Poročilo

skrbnice učbeniškega sklada za š. l. 2013/2014 soglasno potrdili s popravkom »število

učencev 6. razreda v preteklem šolskem letu je bilo 4.

Ad4) Ravnatelj je Svet staršev seznanil s potekom mandata članov upravnega odbora šolskega

sklada in z razpisom volitev. Aktivnosti potekajo, Svet staršev bo po opravljenih postopkih

imenoval upravni odbor šolskega sklada za nov mandat.

Ad5) Ravnatelj, g. Milan Dekleva, je predstavil osnutek LDN za 2014/2015. Razprave ni bilo.

sklep št.4: Prisotni člani Sveta staršev so predlog LDN za 2014/2015 soglasno potrdili v

predlagani obliki.

Ad6) Ravnatelj, g. Milan Dekleva, je predstavil dopolnjena Pravila šolske prehrane. Razprave

sklep št.5: Prisotni člani Sveta staršev so dopolnjena Pravila šolske prehrane soglasno

potrdili v predlagani obliki.

Ad7) Aljaž Štrancar je predstavil dopolnjen osnutek Prometno varnostnega načrta OŠ in VVE

Rudolfa Ukoviča Podgrad. Razprave ni bilo.

sklep št.6: Prisotni člani Sveta staršev so Prometno varnostni načrt OŠ in VVE Rudolfa

Ukoviča Podgrad soglasno potrdili v predlagani obliki.

Ad8) Ravnatelj, g. Milan Dekleva, je predlagal, da bi po lokalnih volitvah novoizvoljene

občinske svetnike povabili na šolo in jim tako omogočili, da se neposredno seznanijo s

stanjem šolske stavbe. Razprave so se udeležili: ga. Branka Počkaj, g. Gregor Barba in drugi.

sklep št.6: Prisotni člani Sveta staršev so ravnateljev predlog soglasno podprli.

Zaključek seje: 19.45

Predsednica Sveta staršev:
Katja Počkaj Brentin

Zapisnikar:
Milan Dekleva

 

(Visited 78 times, 1 visits today)
Dostopnost