Pravila šolskega reda

Svet zavoda Osnovne šole Rudolfa Ukoviča Podgrad je v skladu s 60. e členom Zakona o osnovni šoli z dne29. 8. 2009 sprejel

 

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA

 

Pravila šolskega reda obsegajo:

 1. dolžnosti  in  odgovornosti  učencev,  učiteljev,  staršev  in  ostalih delavcev šole,
 2. pravila obnašanja in ravnanja v šolskih in drugih prostorih za učence, učitelje, starše in ostale delavce šole, opravičevanje odsotnosti,
 3. vzgojne ukrepe,
 4. organiziranost učencev,
 5. sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega varstva.

 

1 DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOSTI UČENCEV

 

Pravice in dolžnosti učencev smo opredelili na podlagi vzgojnega načrta. Te so:

 

 • da spoštujejo pravila šolskega in hišnega reda,
 • da redno obiskujejo pouk in izbirne predmete ter ostale aktivnosti, ki so načrtovane v LDN, ter pri tem aktivno sodelujejo,
 • da spoštujejo pravice drugih učencev, delavcev in drugih obiskovalcev šole,
 • da v šoli in izven nje skrbijo za lastno zdravje in varnost,
 • da spoštljivo ravnajo s šolsko in drugo lastnino,
 • da skrbno prinašajo šolske potrebščine,
 • da sodelujejo pri urejanju šolske okolice in prepoznavnosti šole,
 • da sodelujejo v šolskih aktivnostih,
 • da izpolnjujejo svoje učne in druge obveznosti,
 • da redno prinašajo domače naloge,
 • da upoštevajo dogovore,
 • da so strpni in upoštevajo drugačnost,
 • da uporabljajo vljudnostne izraze (pozdravljanje  kjerkoli, kadarkoli, kogarkoli, hvala, prosim, oprosti-te, vikanje, vstajanje ob pozdravu),
 • da naslavljajo delavce šole z gospod, gospa  in nazivom delovnega mesta (gospod ravnatelj, gospa učiteljica Ida).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 PRAVILA OBNAŠANJA IN RAVNANJA

 

2. 1 PRAVILA ŠOLSKEGA REDA ZA UČENCE

 

 • Na  poti  v  šolo  in  iz  nje  upoštevamo  pravila  prometne  varnosti  in  se  primerno vedemo.
 • S  kolesi  in  kolesi  z  motorjem  se  ne  vozimo  po  šolskih igriščih in zelenicah, ampak jih parkiramo na za to določenem prostoru.
 • ampak jih parkiramo na za to določenem prostoru.
 • V garderobi se preobujemo, odložimo vrhnja oblačila in jo zapustimo pospravljeno in upoštevajo navodila dežurnega učitelja.
 • Ne hodimo po šolskih zelenicah.
 • Mirno počakamo na začetek pouka.
 • Če  zamudimo,  gremo  takoj  k  pouku,  potrkamo  na  vrata  in  se
 • opravičimo.
 • Pri pouku sodelujemo, če česa ne razumemo, dvignemo roko in vprašamo.
 • V  času  rednega  pouka  se  ne  zadržujemo  po  šolskih  hodnikih,  jedilnici, garderobah, straniščih… , ampak v dogovorjenem prostoru.
 • Težave rešujemo sproti z razredničarko, učitelji in šolsko svetovalno službo.
 • Do  učiteljev,  delavcev  šole,  obiskovalcev  in  ostalih  učencev  smo vljudni  in  spoštljivi.  Prosim  in  hvala  sta  čudoviti  besedi,  pozdrav  z nasmehom nam polepša dan.
 • V petminutnih odmorih zamenjamo učilnico in se mirno pripravimo na naslednjo uro.
 • Med odmori se ne zadržujemo v garderobi, po šolskih  hodnikih,  jedilnici, garderobah, straniščih…in ne zapuščamo šolskega prostora  brez  dovoljenja  razrednika, učitelja  ali  pisnega  opravičila staršev.
 • Malicamo  v  jedilnici,  pred  in  po malici poskrbimo za red in čistočo.
 • V času delitve kosila čakamo mirno v vrsti in se ne prerivamo. Obrok pojemo  kulturno.  V  času  kosila  imajo  vstop  v  jedilnico  samo  dežurni učenci in tisti, ki so na kosilo naročeni.
 • Skrbno  varujemo  šolsko in drugo lastnino.  V  šolo  ne  prinašamo  vrednejših predmetov in ne puščamo denarja v oblačilih v garderobi.
 • Med poukom ne jemo in ne pijemo.
 • V šoli ne žvečimo žvečilnih gumijev.
 • V  šolo ne prinašamo in  ne  uživamo nedovoljenih substanc.
 • Ne posedamo po radiatorjih, mizah, na okenskih policah in se ne nagibamo skozi okna.
 • Le od učitelja določen učenec lahko odpira okna, omare,…
 • V času pouka in ostalih dejavnosti ne uporabljamo mobitelov in ostale IKT tehnologije (MP3, MP4, Ipod …).
 • Učiteljev in učencev  ne snemamo z mobilnimi telefoni ali kamerami.
 • Po  končanem  pouku,  interesnih  dejavnostih  in  podaljšanem  bivanju gremo takoj domov.
 • Mlajši učenci prinašamo igrače v šolo na lastno odgovornost in jih med poukom ne uporabljamo.
 • V  primeru  naprej znane odsotnosti na dnevih dejavnosti, se pravočasno odjavimo in prinesemo zdravniško potrdilo. Drugače poravnamo morebitne stroške.
 • Dežurni  učenec  vestno  opravlja  svoje  dolžnosti,  ki  so  določene  s pravili dežurnega učenca..
 • V kabinete in  zbornico vstopamo šele takrat, ko  potrkamo in če nas povabi učitelj.
 • V nujnem primeru, ko potrebujemo učitelja med odmori, po pouku, potrkamo in počakamo pred zbornico.
 • Dosledno upoštevamo dogovorjena razredna in šolska pravila.

 

2. 2 PRAVILA ŠOLSKEGA REDA ZA DELAVCE ŠOLE

 

 

 • Dežurstvo učiteljev po razporedu poteka v času jutranjega varstva, malice, kosila, opoldanskega varstva vozačev.
 • V času malice in kosila dežurna učitelja poskrbita za dosledno upoštevanje pravil šolskega reda.
 • Razredniki  in  učitelji  na  začetku  šolskega  leta  in  na  urah  oddelčne skupnosti predstavijo Pravila šolskega reda in posledice ob kršenju le teh. Dosledno spremljajo upoštevanje pravil.
 • Gospod ravnatelj  na  prvem  roditeljskem  sestanku  predstavi  Pravila šolskega reda.
 • Odgovornost  strokovnih  delavcev  šole  za  učenca  traja  od  začetka pouka in organiziranega jutranjega varstva do konca pouka in OPB.

 

2. 3 PRAVILA ŠOLSKEGA REDA ZA STARŠE

 

2. 3. 1 OPRAVIČEVANJE

 

 • Učitelj na začetku ure v dnevnik vpiše manjkajoče učence, katerih imena mu sporoče dežurni učenec. Če učenec zamudi uro, se opraviči učitelju, ki v dnevnik zapiše, koliko učne ure je zamudil. Razrednik po razgovoru z učiteljem in učencem odloči ali bo zamudo opravičil ali ne.
 • Starši morajo najkasneje v petih dneh po izostanku učenca razrednika sporočiti vzrok izostanka, razen v primeru napovedane odsotnosti.
 • Če učenec izostane več kot pet dni, starši pa razredniku niso sporočili vzroka izostanka, razrednik o izostanku učenca obvesti starše in jih pozove, da sporočijo vzrok izostanka.
 • Odsotnost učenca morajo starši opravičiti osebno ali pa v pisni obliki.
 • Osebna ali pisna opravičila je treba posredovati razredniku najkasneje v petih dneh po prihodu učenca v šolo.
 • Če razrednik v omenjenem roku ne prejme opravičila, šteje izostanke za neopravičene.
 • Ne glede na določbo prejšnjega odstavka razrednik upošteva opravičilo, ki ga učenec ali starši iz opravičenih razlogov predložijo po izteku roka.
 • Kadar učenec izostane zaradi bolezni več kot 5 šolskih dni, lahko razrednik zahteva uradno zdravniško potrdilo o opravičenosti izostanka. Uradno zdravniško potrdilo izda zdravnik na predpisanem obrazcu, ki mora biti opremljen z žigom izvajalca zdravstvene dejavnosti in žigom ter podpisom zdravnika.
 • Če razrednik dvomi o verodostojnosti opravičila, obvesti o tem starše oziroma zdravnika, ki naj bi opravičilo izdal. Če ugotovi, da je opravičilo lažno, izostanka ne opraviči in ukrepa v skladu s tem pravilnikom.
 • Razrednik sproti pregleduje izostanke učencev in ustrezno ukrepa.
 • Udeležba na dnevih dejavnosti je obvezna. Za plačljive dejavnosti je potrebno opravičene odsotnosti javiti razredniku vsaj tri dni pred izvedbo, sicer mora učenec , oziroma starši, poravnati vse stroške, ki nastanejo zaradi neudeležbe. V primeru neudeležbe zaradi bolezni je za oprostitev plačila potrebno predložiti zdravniško opravičilo lečečega zdravnika.
 • V primeru izostankov učenci poskrbijo, da nadoknadijo učno snov, za učence nižjih razredov za to poskrbijo starši po navodilih učitelja.
 • Samostojni odhod učenca iz podaljšanega bivanja je potrebno pisno najaviti učiteljici podaljšanega bivanja.
 • Zaradi  nezmožnosti  sodelovanja  pri  uri  športne  vzgoje  je  potrebno pisno opravičilo staršev ali zdravnika.
 • Starši, katerih učenci imajo zdravstvene ali vedenjske težave, so na predlog učitelja, mentorja na dnevih dejavnosti in interesnih dejavnosti, dolžni učencu zagotoviti spremstvo (skrb) odrasle osebe.

 

2. 3. 2 GIBANJE PO ŠOLI

 

 • Starši  lahko  otroke  spremljajo  samo  do  garderobe  (razen  starši  prvošolcev do vrat razreda).
 • Vstopanje v učilnice brez prisotnosti učitelja ni dovoljeno.
 • Obisk v šoli v času pouka morajo starši najaviti dežurnemu učencu.
 • Pozabljenih pripomočkov ni dovoljeno prinašati v šolo.

 

2. 3. 3 REŠEVANJE NASTALIH SITUACIJ

 

Ob  težavah  ali  prekrških  se  starši  najprej  pogovorijo  z  učiteljem  ali razrednikom,  šele  nato,  če  je  potrebno,  se  težave  rešujejo  pri ravnatelju, in to skupaj: učenec, učitelj, razrednik, ravnatelj, starši.

3 VZGOJNI UKREPI ZA KRŠITVE PRAVIL

 

 • Vzgojni  ukrepi obsegajo posledice, ki nastanejo zaradi  kršitve  šolskih pravil in določil

hišnega reda. Uporabljajo se, kadar učenci niso pripravljeni sodelovati  pri reševanju

problemov, predhodno pa so bile  izvedene  vse  ostale  vzgojne  dejavnosti. Le-ti  pomagajo

učencem spoznavati obveznosti do drugih ljudi in pomen pravil v družbi.

 • Izvajanje  vzgojnih ukrepov  je povezano z nudenjem  podpore, vodenjem  učencev  in

iskanjem možnosti za spremembo neustreznega vedenja, pri čemer sodelujejo učenci,

starši in strokovni delavci šole.

 

 

3. 1 VZGOJNI UKREPI

 

 • Ustno opozorilo učitelja ali druge odrasle osebe, zaposlene v šoli, ki vsebuje tudi pojasnilo, zakaj neko vedenje ni sprejemljivo.
 • Pogovor o kršitvi v razredu, na razredni uri.
 • Ustno ali pisno obveščanje staršev o kršitvi.
 • Opravičilo učenca, ki je s svojim vedenjem prizadel drugega.
 • Ukinitev nekaterih pravic, ki so povezane s kršitvami pravil šole, s pridobljenimi statusi in

ugodnostmi učencev, ki jih šola nudi izven predpisanih dejavnosti in standardov (npr. : prepoved vstopa v računalniško učilnico, ukinitev statusa dežurnega učenca,…)

 • Začasen ali trajen odvzem funkcij v okviru oddelčne skupnosti.
 • Povečan nadzor nad učencem v času ko je v šoli, a ne pri pouku.
 • Razgovor po pouku na katerem je učenec zadržan v zvezi z reševanjem problema. Glede na

resnost prekrška so poleg pedagoškega delavca pri katerem se  je zgodila kršitev, lahko

prisotni tudi razrednik, svetovalna služba in ravnatelj.

 • Pogovor z učencem in starši v širšem krogu.
 • Odstranitev  od pouka ali dneva dejavnosti (športni, kulturni, naravoslovni, tehnični dnevi) je možna v  primerih učenčevega motečega vedenja, s katerim le-ta onemogoča izvajanje pouka kljub predhodnim pogovorom, dogovorom, opozorilom . Cilj odstranitve  je  vzdrževanje jasno postavljenih mej, sprejemljivega vedenja in omogočanje nemotenega učenja v  oddelku oz. učni  skupini. Učenec  v  času odstranitve  opravlja šolsko delo pod nadzorom strokovnega delavca, ki ga določi ravnatelj. Delo, ki je bilo opravljeno med poukom, mora učenec nadomestiti. Učenec pisno obrazloži prekršek ter pred ali po pouku opravi dodatne naloge (urejanje šolske okolice, drugo delo s hišnikom, oz. delo po naročilu učitelja, ravnatelja).
 • V primeru hujših kršitev učenca na dnevih dejavnosti (športni, kulturni, naravoslovni, tehnični dnevi, ekskurzije, šola v naravi) učitelj obvesti učenca in starše, da se naslednje takšne dejavnosti ne bo udeležil. Učenec mora pisno obrazložiti prekršek, ki ga je storil. Naslednjič bo namesto prisotnosti na dnevu dejavnosti, šola zanj organizirala nadomestno dejavnost.
 • Zadržanje  učenca  v  šoli  zaradi  zagotavljanja  njegove  varnosti oziroma varnosti drugih učencev, delavcev, zunanjih sodelavcev ali obiskovalcev šole .
 • Začasna ali trajna prepoved obiska interesne dejavnosti, če se učenec pri njej neprimerno obnaša.
 • Začasen odvzem predmeta s katerim učenec ogroža varnost oz. onemogoča nemoten pouk.

Strokovni delavec, ki je predmet odvzel, zabeleži odvzem predmeta, učenec je dolžan o odvzemu obvestiti starše.  Starši lahko začasno odvzeti predmet prevzamejo v šoli na govorilnih urah.

 • Restitucija, pri kateri učenec/učenci popravi/jo svoje neustrezno ravnanje  z dejanjem, ki

moralno, materialno ali  kako  drugače  poravna  storjeno napako.  Poravnava je  smiselno

povezana s povzročeno psihološko, socialno ali materialno škodo in se opravi sporazumno z

oškodovancem in pričami ter v  sodelovanju s šolsko svetovalno službo in vodstvom šole.

Materialna poravnava zajema povračilo povzročene  škode  in se  poravna s položnico

podlagi izstavljenega računa. Moralna poravnava lahko pomeni tudi družbeno koristno delo ( s hišnikom ali ostale dejavnosti).

Zaposleni so pri poravnavi dolžni ugotoviti vse okoliščine in o poravnavi odločati nepristransko.

Starši imajo pravico sodelovanja v pogovorih in postopkih pri poravnavanju. Po končanem postopku jamčijo za izvedbo poravnave.

 • Prepoved udeležbe oz. možnost udeležbe le ob prisotnosti staršev na šolskih ali izvenšolskih dejavnostih šole (ekskurzije, športna tekmovanja, ipd. ).
 • OŠ lahko oblikuje in izvaja tudi druge vzgojne ukrepe, za katere se dogovori učiteljski zbor ali pa se zanje odloči vodstvo šole. O njihovem izvajanju šola obvesti starše.
 • O prekrških in vzgojnih ukrepih šola vodi ustrezne zapise.
 • Za ponavljajoče prekrške, za katere je učenec že izvajal določene vzgojne ukrepe in niso bili uspešni, začnemo z vodenjem postopka za pridobitev vzgojnega opomina.

Vzgojne opomine s posebnim pravilnikom natančneje določi minister, ki je pristojen za šolstvo.

4 ZAGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA UČENECEV

 

Šola deluje preventivno in osvešča učence o škodljivosti in posledicah kajenja, pitja alkoholnih pijač, uživanja drog, neprimernega prehranjevanja, spolnega nadlegovanja ter nasilja. V te namene organizira različne aktivnosti pri pouku in drugih dejavnostih.

 

Šola je povezana z Zdravstvenim domom Ilirska Bistrica (enota Podgrad), kamor hodijo učenci na sistematske in zobozdravstvene preglede, lahko pa se po sklepu Sveta zavoda odloči drugače.

 

5 ORGANIZIRANOST UČENCEV

 

 • Učenci so organizirani v oddelčne skupnosti.
 • Učenci oddelčne skupnosti volijo dva predstavnika oddelka v skupnost učencev šole. Volitve so tajne.
 • Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole.
 • Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli skupnost učencev šole. Število predstavnikov se določi glede na število oddelkov v šoli, ne more pa biti manjše od 9.
 • Šolski parlament se skliče najmanj dvakrat letno. Sklicatelj šolskega parlamenta je ravnatelj, lahko pa tudi mentor skupnosti učencev šole. Pobudo za sklic šolskega parlamenta lahko da tudi predstavnik oddelčne skupnosti. Če dajo pobudo predstavniki vsaj treh oddelčnih skupnosti, je ravnatelj oziroma mentor dolžan sklicati šolski parlament.

 

Zapisnik 1.seje sveta staršev, 30.09. 2014

ZAPISNIK 1. SEJE SVETA STARŠEV Z DNE 30.9.2014

Prisotni člani sveta: Gregor Barba, Aleks Maglica, Barbara Stanič,Vinko Jelinčič Stanič,

Marjana Kresevič, Marjanca Ceglar (namestnik za 6. razred), Vesna Štebih, Natalija Wolf,

Vlasta Kirn, Mateja Rolih, Katja Počkaj Brentin in Matjaž Miše.

Ostali prisotni: ravnatelj, g. Milan Dekleva

Začetek seje: 18.00 h (učilnica matematike)

Ugotavljanje sklepčnosti: prisotnih je bilo 12 članov Sveta staršev, seja je bila sklepčna.

Dnevni red seje:

1. Potrditev mandatov članov sveta staršev 2014/15

2. Izvolitev predsednika in namestnika predsednika Sveta staršev za 2014/15

3. Pregled zapisnika zadnje seje

4. Volitve v upravni odbor šolskega sklada

5. Poročilo o delu v š.l. 2013/14, poročilo skrbnice učbeniškega sklada š.l. 2013/14

6. Obravnava osnutka in sprejem LDN za 2014/15

7. Pravila šolske prehrane – dopolnitev in sprejem

8. Prometno varnostni načrt OŠ IN VVE Rudolfa Ukoviča Podgrad

6. Razno, informacije predlogi, pobude

Sejo je vodil ravnatelj g. Milan Dekleva.

Ad1) Ravnatelj zavoda je predstavil izvoljene predstavnike oddelkov enote vrtca in razredov

osnovne šole in na kratko povzel naloge Sveta staršev. Novim članom so bila z vabilom

posredovana tudi Pravila delovanja Sveta staršev, kjer so natančneje opredeljeni vsi vsebinski

sklopi. Razprave ni bilo.

sklep št.1: Prisotni člani Sveta staršev so soglasno potrdili mandate članov Sveta staršev

Ad2) Ravnatelj je pozval predstavnike staršev k predstavitvi predlogov kandidatov za

izvolitev predsednika in namestnika predsednika Sveta staršev. Po razpravi se je oblikoval

naslednji predlog: s kandidaturo za predsednico Sveta staršev je soglašala ga. Katja Počkaj

Brentin (predstavnica enote vrtca – Čebelice), za namestnika predsednice je soglašal g. Aleks

Maglica predstavnik 1. razreda.

sklep št.2: Prisotni člani Sveta staršev so predlog za predsednico in namestnika soglasno

potrdili, 2 člana sta se glasovanja vzdržala.

Ad2) Ravnatelj je članom sveta staršev predstavil dnevni red ter zapisnik zadnje

korespondenčne seje sveta staršev z dne 28.5. 2014. V krajši razpravi je predstavil dogajanje

gibanje cen kompletov učbenikov in gradiv, ter pobudo, ki je bila naslovljena na Glasbeno

šolo Ilirska Bistrica. Podal je informacijo, da s strani Glasbene šole Ilirska Bistrica ni bilo

nobenega odziva. Ravnatelj je člane sveta seznanil s potekom mandata Upravnega odbora

1

šolskega sklada in predlogom volitev novega Upravnega odbora za mandatno obdobje 2014-

2017. Člane Upravnega odbora (4+3) potrdi Svet staršev.

sklep št.3: Prisotni člani Sveta staršev so dnevni red in zapisnik zadnje korespondenčne

seje soglasno potrdili.

Ob 18.30 h so se člani Sveta zavoda pridružili predstavnikom Sveta staršev OŠ in VVE

Rudolfa Ukoviča Podgrad v učilnici matematike.

Ad3) Ravnatelj, g. Milan Dekleva, je predstavil Poročilo o delu v š. l. 2013/2014 in poročilo

skrbnice učbeniškega sklada za š. l. 2013/2014. Razprave ni bilo.

sklep št.3: Prisotni člani Sveta staršev so Poročilo o delu v š. l. 2013/2014 in Poročilo

skrbnice učbeniškega sklada za š. l. 2013/2014 soglasno potrdili s popravkom »število

učencev 6. razreda v preteklem šolskem letu je bilo 4.

Ad4) Ravnatelj je Svet staršev seznanil s potekom mandata članov upravnega odbora šolskega

sklada in z razpisom volitev. Aktivnosti potekajo, Svet staršev bo po opravljenih postopkih

imenoval upravni odbor šolskega sklada za nov mandat.

Ad5) Ravnatelj, g. Milan Dekleva, je predstavil osnutek LDN za 2014/2015. Razprave ni bilo.

sklep št.4: Prisotni člani Sveta staršev so predlog LDN za 2014/2015 soglasno potrdili v

predlagani obliki.

Ad6) Ravnatelj, g. Milan Dekleva, je predstavil dopolnjena Pravila šolske prehrane. Razprave

sklep št.5: Prisotni člani Sveta staršev so dopolnjena Pravila šolske prehrane soglasno

potrdili v predlagani obliki.

Ad7) Aljaž Štrancar je predstavil dopolnjen osnutek Prometno varnostnega načrta OŠ in VVE

Rudolfa Ukoviča Podgrad. Razprave ni bilo.

sklep št.6: Prisotni člani Sveta staršev so Prometno varnostni načrt OŠ in VVE Rudolfa

Ukoviča Podgrad soglasno potrdili v predlagani obliki.

Ad8) Ravnatelj, g. Milan Dekleva, je predlagal, da bi po lokalnih volitvah novoizvoljene

občinske svetnike povabili na šolo in jim tako omogočili, da se neposredno seznanijo s

stanjem šolske stavbe. Razprave so se udeležili: ga. Branka Počkaj, g. Gregor Barba in drugi.

sklep št.6: Prisotni člani Sveta staršev so ravnateljev predlog soglasno podprli.

Zaključek seje: 19.45

Predsednica Sveta staršev:
Katja Počkaj Brentin

Zapisnikar:
Milan Dekleva

 

Vzgojni načrt

OSNOVNA ŠOLA
RUDOLFA UKOVIČA PODGRAD

VZGOJNI NAČRT

PODGRAD, 2014

UVOD

Vzgojno delovanje je sestavni del vzgojno izobraževalnega procesa šole. Izhodišče vzgojnega delovanja predstavlja 2. člen Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/2006 in 102/ 2007), v katerem so podrobno predstavljeni cilji osnovne šole, vzgojna načela in vrednote, ki jih naj razvija sodobna šola.
Vzgojni načrt je dokument, ki podrobneje opredeljuje in usmerja vzgojno delovanje naše šole na področjih razvijanja tistih vrednot, ki so bila  kot prednostna ugotovljena v analizi stanja vzgojnega delovanja, v šol. letu 2007/08.
Vzgojni načrt se na osnovi spremljave in evalvacije dopolnjuje, nadgrajuje, spreminja.
Vzgojni načrt je tudi priložnost za intenzivnejše vključevanje staršev in učencev v oblikovanje kulture šole. Je spodbuda k večji medsebojni povezanosti, dogovarjanju in prevzemanju skupnih odgovornosti.

Z drobnimi koraki bomo ob sodelovanju učencev, učiteljev in staršev gradili boljše medsebojne odnose in avtonomnost šole.
(vizija naše šole)

Vzgojni načrt vsebuje:
•    vzgojne dejavnosti : proaktivne in preventivne dejavnosti, svetovanje in usmerjanje, pohvale, priznanja, nagrade, vrste vzgojnih ukrepov ter vzgojni opomini
•    oblike vzajemnega sodelovanja šole s starši

Z vzgojnim načrtom šola določi:

NAČINE DOSEGANJA IN URESNIČEVANJA CILJEV IN VREDNOT z:
– upoštevanjem potreb in interesov učencev,
– upoštevanjem posebnosti širšega okolja,

VZGOJNE DEJAVNOSTI:
– proaktivne in preventivne dejavnosti,
– svetovanje in usmerjanje,
– pohvale, priznanja, nagrade,
– vzgojni ukrepi,
– vzgojni opomini.

OBLIKE VZAJEMNEGA SODELOVANJA ŠOLE S STARŠI
– njihovo vključevanje v uresničevanje vzgojnega načrta s katerimi šola razvija varno in spodbudno okolje

NAČINI DOSEGANJA IN URESNIČEVANJA
CILJEV IN VREDNOT

Za doseganje in uresničevanje ciljev osnovnošolskega izobraževanja bomo v šoli:
•    zagotavljali kvalitetno vzgojno izobraževalno delo in pogoje za delo, ki bo omogočalo osebnostni razvoj učencev v skladu z njegovimi sposobnostmi in interesi, vključno z razvojem njegove pozitivne samopodobe za nadaljnjo izobraževalno in poklicno pot s poudarkom na usposobljenosti za vseživljenjsko učenje
•    z raznimi aktivnostmi, predavanji, ogledi in obiski spodbujali skladni telesni, spoznavni, čustveni, moralni, duhovni in socialni razvoja posameznika z upoštevanjem razvojnih zakonitosti;
•    ob nekaterih državnih in kulturnih praznikih organizirali proslave, prireditve in kulturne dejavnosti, s katerimi bomo razvijali zavest o državni pripadnosti in narodni identiteti, vedenja o zgodovini Slovencev, njihovi kulturni in naravni dediščini ter spodbujanje državljanske odgovornosti;
•    s projekti, tekmovanji in sodelovanji bomo razvijali pri učencih pismenosti v slovenskem jeziku kot sporazumevanje v tujih jezikih ter razgledanosti na besedilnem, naravoslovno-tehničnem, matematičnem, informacijskem, družboslovnem in umetnostnem področju;
•    organizirali vzgojno izobraževalno delo na način, ki bo upošteval celovit in vsestranski razvoj učenca in obenem spoštoval otrokovo individualnost in podpiral ustvarjalnost.

Doseganja in uresničevanja vrednot
Vrednote so smerokazi – z njihovo pomočjo vemo, kam naj »potujemo«. Iz njih izvirajo prepričanja in stališča, zavzetost in dolgoročni cilji. Zato je izbor vrednot bistven sestavni del vzgojnega načrta.

V tem šolskem letu bomo posebno pozornost posvetili »prebujanju« naslednjih vrednot pri učencih:

1. MEDSEBOJNO SPOŠTOVANJE IN UPOŠTEVANJE PRAVIL LEPEGA VEDENJA
2. ZNANJE
3. POŠTENJE, ISKRENOST
4. ODGOVORNOST

1. MEDSEBOJNO SPOŠTOVANJE IN UPOŠTEVANJE PRAVIL LEPEGA VEDENJA

Medsebojno spoštovanje in upoštevanje pravil lepega vedenja je pogoj za uspešno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela.

1)    Zaposleni moramo pokazati spoštljiv odnos in primeren način komunikacije do sodelavcev, učencev in staršev in biti učencem za zgled (pozdravljanje, primerno oblačenje…)
2)    Učenci so dolžni spoštovati vse delavce šole, vrstnike in druge ljudi in upoštevati pravila lepega vedenja . Omenjeno izkazujejo z:
•    izrekanjem vljudnostnih izrazov (pozdravljanje-kjerkoli, kadarkoli, kogarkoli, hvala prosim, oprosti-te, vikanje, vstajanje ob pozdravu, …)
•    naslavljanjem delavcev šole  z gospa/gospod učiteljica, učitelj in ne tovarišica, tovariš
•    spoštovanjem vedenja v šolskih prostorih (učilnica, jedilnica, telovadnica,…)
•    strpnostjo in priznavanjem drugačnosti (učenci z učnimi težavami, nadarjeni, drugi jezik, kultura, oblačenje,…)
3)    Starši :
•    naslavljajo delavce šole na enak način kot učenci, ta način komunikacije naj se začne že v vrtcu.
•    naj upoštevajo učiteljev delovni čas,
•    neprimerne komentarje o učiteljih in drugih delavcih šole, naj ne izrekajo pred otroci.

2. ZNANJE

Vsi se moramo truditi, da bo znanje postalo vrednota in ne le ocena.
1)    Zaposleni v ta namen:
•    uporabljamo različne sodobne metode pouka, ki ga prilagodimo učencem,
•    ustvarjamo spodbudne pogoje za učenje,
•    učence navajamo na samostojno iskanje informacij (določimo točen rok, ki naj ne bo prekratek in ne predolg),
•    učence navajamo na samostojnost,
•    smo pri svojem delovanju dosledni,
•    se strokovno izobražujemo.
2)    Učenci pridobivajo nova znanja tako, da:
•    sproti opravljajo svoje učne dolžnosti (pisanje med poukom, domače naloge, prinašanje šolskih potrebščin,…)
•    sodelujejo pri pouku,
•    se držijo dogovorov z učitelji in starši,
•    razvijajo svoje delovne navade.
3)    Starši:
•    naj ne izkazujejo pozornosti in pohvale do otroka samo ob pridobitvi lepe ocene,
•    naj opazijo otrokov napredek in ga zato pohvalijo, pa čeprav to ni petica.

3. POŠTENJE, ISKRENOST

Zaposleni, učenci in starši si med seboj govorimo resnice.

4. ODGOVORNOST

1) Odgovornost izkazujejo učitelji s:
•    svojo vztrajnostjo,
•    strokovnostjo,
•    ustvarjalnostjo,
•    pravičnostjo,
•    doslednostjo in spoštljivostjo,
•    omogočanjem dela v zdravem okolju.

2) Učenci so odgovorni, če:
•    so vztrajni,
•    redno izpolnjujejo svoje dolžnosti,
•    upoštevajo šolski red,
•    spoštujejo delavce šole.

3) Starši izkazujejo svojo odgovornost s:
•    svojo skrbnostjo,
•    sodelovanjem s šolo (govorilne ure, roditeljski sestanki, tudi tisti z vzgojno tematiko-vključijo se tudi starši vrtčevih otrok, vodenjem interesnih dejavnosti,  aktivnim sodelovanjem na dnevih dejavnosti – kulturni, naravoslovni, športni dnevi; delovnih akcijah,…)
•    vzpodbujanjem otroka in spremljanjem njegovega razvoja.

VZGOJNE DEJAVNOSTI

PROAKTIVNE IN PREVENTIVNE DEJAVNOSTI

Za varno in spodbudno okolje in za doseganje ciljev bomo v šoli uvajali  proaktivne in preventivne vzgojne dejavnosti s katerimi šola razvija varno in spodbudno okolje za doseganje ciljev iz 2. člena tega zakona in potrebe po:
•    varnosti in odsotnosti strahu.
•    sprejetosti, pripadnosti in vključenosti.
•    individualnosti, uspešnosti in potrjevanju.
•    svobodi, izbiri, ustvarjalnosti.
•    gibanju in sprostitvi.

Šola bo šolsko delo in življenje v šoli organizirala tako:
–    da se bodo učenci v šoli počutili varno,
–    da bodo pri šolskem delu zavzeti in ustvarjalni in
–    da bodo prevzemali odgovornost za svoje vedenje in sprejemali omejitve, ki jih postavlja življenje v skupnosti.

Posebno pozornost bomo namenili:
–    oblikovanju dobrih medosebnih odnosov (delavci šole – starši – učenci),
–    solidarnosti in skrbi za vrstnike,
–    spoštovanju in upoštevanju različnosti,
–    reševanju problemov, ki zadevajo razred,
–    razvijanju moralnih vrednot,
–    sprejemanju odgovornosti za svoje vedenje in
–    kritično vrednotenje lastnega vedenja in vedenja vrstnikov.

Posebej bomo skrbeli:
–    za učence, ki se težje vključujejo v skupino in so zaradi tega lahko žrtve vrstniškega nasilja,
–    za odkrivanje prikritih oblik nezaželenega vedenja (nadzor pred poukom, med in po pouku),
–    spodbujalo se bo razvijanje socialnih veščin, vrstniško sodelovanje in posredovanje,
–    razrednik bo zato skrbno spremljal razred in dogajanja med učenci in se bo odzival na probleme razreda ali posameznikov v razredu pri tem bo upošteval razvojni nivo učencev, posebnosti posameznih učencev in kontekst dogajanja. Pri reševanju težjih problemov bo k sodelovanju povabil svetovalno službo šole.

Tematsko usmerjene vzgojne dejavnosti šole bodo organizirane v okvirih ur oddelčne skupnosti, dni dejavnosti,  v terminih interesnih dejavnosti ali kot posebni šolski projekti.

SVETOVANJE IN USMERJANJE

Svetovanje in usmerjenja bo namenjeno učencem, posredno pa tudi njihovim staršem, pri reševanju njihovih lastnih problemov, ki so povezani:
–    z razvojem učenca,
–    šolskim delom,
–    z odnosi z vrstniki in odraslimi,
–    z razvijanjem samopodobe in prevzemanjem odgovornosti.

Usmerjanje in svetovanje lahko poteka:
–    v času šolskih obveznosti (ure oddelčne skupnosti) ali
–    v času izven urnika (pogovorne ure učiteljev, šolska svetovalna služba),
za kar se bomo dogovarjali s starši sprotno za vsak primer posebej.

Svetovanje in usmerjanje poteka v obliki pogovora med delavci šole in učenci, ki zadeva:
–    šibkosti ali težave v otrokovem šolskem funkcioniranju,
–    odnose z vrstniki in
–    enkratne ali občasne kršitve šolskega reda.
O vsebini in ciljih svetovanja in usmerjanja za posameznega otroka se bodo dogovorili učitelji na oddelčni skupnosti s čimer bodo seznanjeni starši obravnavanega učenca.

V primerih, ko strokovni delavec presodi, da otrok potrebuje dlje časa trajajoče spremljanje, usmerjanje in svetovanje v okviru šole, se s starši dogovori za čas, v katerem bo ta proces potekal.

V primerih, ko strokovni delavec presodi, da se pri učencu pojavljajo težave in oblike vedenja, ki jih šolska obravnava ne more omiliti, izboljšati ali odpraviti, bomo staršem predlagali obravnavo psiho-socialno pomoč v zunanjih ustanovah.

Cilji svetovanja in usmerjanja učencev so da:
–    oblikujejo lastne cilje in načine uresničevanja,
–    učinkovito organizirajo svoje šolsko in domače šolsko delo,
–    spremljajo svoje delo in uspešnost,
–    razmišljajo, presojajo in vrednotijo svoje vedenje in ravnanje drugih,
–    prevzemajo odgovornost za svoje ravnanje,
–    se znajo vživeti v ravnanje drugih,
–    razumejo razloge za neprimerno vedenje,
–    konstruktivno rešujejo probleme in konflikte,
–    znajo ravnati in obvladovati stres, strah, čustveno napetost, frustracije, apatičnost….,
–    razvijejo pozitivno samopodobo.
–    dosegajo cilje, ki jih zastavi šola.

Oblike pomoči:
•    organizacija pomoči učitelja ali sošolcev pri učenju,
•    vzpostavljanje določenih socialnih povezav med učenci,
•    vključevanje učenca v določene dejavnosti,
•    uvajanje v določene funkcije in druge pomembne odgovornosti,
•    nudenje različnih oblik zunanje pomoči,
•    dogovori z učencem o občasnih individualnih programih,
•    zagotavljanje varnosti .

RESTITUCIJA
Restitucija je oblika vzgojnega ukrepanja, ki omogoča učencu, ki je s svojim ravnanjem povzročil materialno ali moralno škodo drugemu, skupini ali šoli, da to popravi. Učenec se v postopku restitucije sooči s posledicami svojega ravnanja, sprejme odgovornost za takšno ravnanje in poišče načine s katerimi svojo napako popravi oziroma se z oškodovancem dogovori za načine poravnave. V nasprotju s kaznovanjem poudarja pozitivno reševanje problemov.

Temeljna načela restitucije:
•    Poravnava je smiselno povezana s povzročeno psihološko, socialno ali materialno škodo.
•    Zahteva odločitev in napor tistega, ki je škodo povzročil.
•    Oškodovanec obliko poravnave sprejme kot primerno nadomestilo povzročene škode.
•    Spodbuja pozitivno vedenje, ne obrambnih vedenj kot kritika in kazen, ter poudarja vrednote.
•    Ni kaznovalca, učenec ustvarjalno rešuje problem.

Ukrepi v postopku restitucije
V postopku restitucije ukrepi niso vnaprej določeni, potrebno jih je smiselno povezati s povzročeno:
–  psihološko,
–  socialno ali
–  materialno škodo.
Povzročitelj škode se mora potruditi, da poišče rešitev, ki jo oškodovanec sprejme kot primerno nadomestilo povzročene škode.

Strokovni delavci predvsem spodbujajo, usmerjajo in spremljajo proces restitucije. Ta je končan, ko oškodovanec potrdi, da je zadovoljen s poravnavo in ko povzročitelj tako na čustvenem in miselnem nivoju sprejme svoje ravnanje, kot nekaj, kar je dolžan storiti, če prej z nepremišljenim ravnanjem povzroči kakršnokoli škodo.

POHVALE, PRIZNANJA IN NAGRADE

Pohvale, priznanja in nagrade šola podeljuje glede na spodnje kriterije.

Kdaj  učenec dobi pohvalo?
–    Vsak učitelj pohvalo vpiše v »vzgojni zvezek« in pohvalo pove pred celim razredom. Pohvale se v 2vzgojni zvezek2 vpisujejo z rdečim kemičnim svinčnikom.
–    Razrednik mesečno zbira vpise pohval in učenca z največ vpisi pohvali pred razredom.
–    Učenci lahko podajo predlog za pohvalo sošolca.
–    Ravnatelj po šolskem radiu javno pohvali posamezne učence 3-krat letno (novembra, januarja in junija).

Oblika pohvale, nagrade:
–    ustno (ravnatelj pred vsemi učenci) + na papirju,
–    nagradni izlet.

KRITERIJI ZA IZREKANJE POHVAL ZA VZORNO VEDENJE

–    so javni
–    oblikujejo jih učitelji, v sodelovanju z učenci (predlogi).

Predlogi kriterijev:

1.    Se spoštljivo vede do sošolcev, vrstnikov, učiteljev in drugih delavcev šole ne samo v prostorih šole, ampak tudi izven nje.
2.    Goji prijateljski in strpen odnos do vrstnikov in spoštljiv delavcev šole.
3.    Pomaga tistim, ki pomoč potrebujejo.
4.    Je pripravljen/-a opraviti tudi naloge, ki niso nujno povezane z učno obveznostjo in ocenami
5.    Ima pozitiven in zavzet odnos do dela.

VZGOJNI UKREPI

Vzgojni ukrepi so posledica kršitev pravil hišnega in šolskega reda. So strokovne odločitve, da se ukrep izvede. Odločitev je lahko individualna (učitelj) ali skupinska (konferenca).

Izvajanje vzgojnih ukrepov je povezano z nudenjem podpore in vodenjem učenca, iskanjem možnosti in priložnosti za spremembo neustreznega vedenja. Pri tem sodelujejo učenec, starši in strokovni delavci šole, ki skupaj oblikujejo predloge za rešitev.

Vzgojni ukrepi/postopki so usmerjeni pedagoško strokovni postopki, ki se uporabijo pri ponavljajočih, pogostejših in obsežnejših kršitvah pravil šolskega reda. Uporabljajo se v primerih, ko učenec kljub predhodni vzgojni pomoči, ne korigira svojega vedenja, noče sodelovati ali pa zaradi različnih razlogov tega ni sposoben.

Vzgojni ukrepi torej posredno pomagajo učencu spremeniti svoje vedenje. Vzgojni ukrep se oblikuje kot:
–    ustna zahteva učečega učitelja,
–    sklep katerega od organov šole (razrednik, učiteljski zbor, ravnatelj),
–    dogovor šole in staršev o določenem skupnem ravnanju,
–    obveza učenca o določenem ravnanju.

Vzgojni ukrepi se dokumentirajo kot zaznamki v »vzgojnem zvezku«. Za pet zaznamkov (lažjih prekrškov) v »vzgojnem zvezku« se sproži protokol ravnanja v primeru prekrška (priloga 1).

Učencu in njegovim staršem pojasnimo razloge za takšno odločitev, obliko in trajanje ukrepa in načine, s katerimi bomo preverili ali je ukrep učinkoval.

V primerih, ko to ni mogoče (npr. odstranitev učenca od šolske ure), se razgovor opravi čim prej ko je mogoče, praviloma še isti dan. Vzgojni ukrep je za učenca in njegove starše obvezujoč in se mu morajo podrediti.

S soglasjem staršev
Šola lahko vključi učenca v drugo šolo v soglasju ali na zahtevo staršev, če  je potrebno iz:
•    učnih ali
•    vzgojnih razlogov.

Z vključitvijo mora soglašati šola, v katero se učenec vključuje.

Brez soglasja staršev
Šola lahko iz vzgojnih razlogov prešola učenca na drugo šolo brez soglasja staršev:
– če so kršitve pravil šole takšne narave, da ogrožajo življenje ali zdravje učenca oziroma življenje ali zdravje
drugih ali
– če učenec po treh vzgojnih opominih v istem šolskem letu in kljub izvajanju individualiziranega vzgojnega načrta
onemogoča nemoteno izvajanje pouka ali drugih dejavnosti, ki jih organizira šola.

Če se učenca prešola brez soglasja staršev, si šola pred odločitvijo o prešolanju učenca na drugo šolo pridobi mnenje centra za socialno delo ter soglasje šole, v katero bo učenec prešolan, glede na okoliščine pa tudi mnenje drugih inštitucij.

Z vključitvijo mora soglašati šola v katero se učenec vključuje. Šola staršem vroči odločbo o prešolanju, v kateri navede tudi ime druge šole ter datum vključitve v to šolo.

Učence s posebnimi potrebami iz prvega odstavka 12. člena Zakona o osnovni šoli je mogoče vključiti v drugo osnovno šolo na podlagi odločbe o usmeritvi.

VZGOJNI OPOMINI

Učencu se lahko izreče vzgojni opomin, kadar krši dolžnosti in odgovornosti, določene z zakonom, drugimi predpisi, akti šole, in ko vzgojne dejavnosti oziroma vzgojni ukrepi ob predhodnih kršitvah niso dosegli namena.

Vzgojni opomin
Vzgojni opomin šola izreče za kršitve, ki so bile storjene v času pouka, dnevih dejavnosti in drugih organiziranih oblikah vzgojno-izobraževalne dejavnosti ter drugih dejavnosti, ki so opredeljene v:
•    letnem delovnem načrtu,
•    hišnem redu,
•    pravilih šolskega reda in
•    drugih aktih šole,

ko vzgojne dejavnosti oziroma vzgojni ukrepi, določeni z vzgojnim načrtom in pravili šolskega reda, niso dosegli namena.

V posameznem šolskem letu lahko učencu izreče učiteljski zbor vzgojni opomin največ trikrat. Če je bil učencu izrečen drugi vzgojni opomin v šolskem letu mora šola obvestiti starše o tem, da lahko učenca po izrečenem tretjem vzgojnem opominu prešola na drugo šolo brez soglasja staršev, če:
•    učenec po treh vzgojnih opominih v istem šolskem letu in kljub izvajanju individualiziranega vzgojnega načrta onemogoča nemoteno izvajanje pouka ali drugih dejavnosti, ki jih organizira šola.

Individualizirani vzgojni načrt
Šola za učenca, ki mu je bil izrečen vzgojni opomin, najkasneje v desetih delovnih dneh od izrečenega opomina pripravi individualizirani vzgojni načrt, v katerem opredeli konkretne vzgojne dejavnosti, postopke in vzgojne ukrepe, ki jih bo izvajala. Pri pripravi individualiziranega vzgojnega načrta lahko sodelujejo tudi starši učenca.

Šola spremlja izvajanje individualiziranega vzgojnega načrta.

Prešolanje v drugo šolo
V skrajnem primeru je posledica treh izrečenih vzgojnih opominov premestitev učenca v drugo šolo brez soglasja staršev. Odločitev o tem mora biti podprta s strokovnimi mnenji sodelujočih institucij.

Če se učenca prešola brez soglasja staršev, si šola pred odločitvijo o prešolanju učenca na drugo šolo pridobi mnenje:
•    centra za socialno delo
•    soglasje šole, v katero bo učenec prešolan,
•    glede na okoliščine pa tudi mnenje drugih inštitucij.

Za učenca, ki se prešola na drugo šolo, individualizirani vzgojni načrt pripravi ta šola.

OBLIKE SODELOVANJA S STARŠI

Delavci šole, učenci in starši oziroma skrbniki razvijajo vzajemno-sodelovalni odnos na vzgojnem področju. Vzajemno sodelujejo pri oblikovanju življenja in dela šole, različnih vzgojno-izobraževalnih dejavnostih, oblikovanju vzgojnega koncepta šole, oblikovanju akcij za izvajanje preventivnih vzgojnih dejavnosti, svetovanju in usmerjanju, povrnitvah škod (npr.: restitucija).  Enkrat letno šola pripravi za starše tematsko predavanje z vzgojno tematiko.

Starši se aktivno vključujejo v reševanje problemov njihovih otrok.

V posameznih primerih, ko se starši  oziroma skrbniki ne vključujejo v reševanje problemov povezanih z njihovimi otroki ali jih zanemarjajo, šola k sodelovanju povabi zunanje institucije: centri za socialno delo, svetovalni centri in ostale pristojne institucije.

Zato bomo poleg običajnih oblik (roditeljski sestanki, govorilne ure) sodelovanja spodbujali:
•    medsebojno komunikacijo staršev,
•    se skupaj z njimi odločali o prioritetnih nalogah,
•    jih sproti obveščali o osebnem razvoju pa tudi kritičnih stvareh, ki zadevajo njihovega otroka in v primerih, da otrok zaradi manj primernih vedenjskih vzorcev potrebuje posebno socialno psihološko pomoč.

V primerih, ko strokovni delavec presodi, da je potreben daljši in poglobljen razgovor o otrokovem vedenju ali težavah v šoli, starše povabimo na razgovor v šolo. Na razgovor lahko  povabimo tudi drugega strokovnega delavca šole. V primerih, ko šola ne more zagotoviti sodelovanja staršev ali oceni, da gre pri posameznih otrocih za zanemarjanje, bomo poiskali pomoč in tudi sodelovali z drugimi institucijami psihosocialne pomoči.

Starše bomo ustno na govorilnih urah obveščali o dogodkih, ki zadevajo njihovega otroka.

Po telefonu, kot nujno obvestilo, bomo starše obvestili o dogodkih, ki zadevajo:
•    poškodbo njihovega otroka,
•    večjo materialno škodo,
•    težje kršitve šolskega reda, ki posredno ali neposredno zadevajo njihovega otroka.

V primeru, da se starši na ustno ali telefonsko obveščanje ne odzivajo, jih obvestimo pisno.

URESNIČEVANJE IN SPREMLJANJE

Vzgojni načrt osnovne šole Rudolfa Ukoviča Podgrad je temeljni dokument za vzgojno delo z učenci. Z njegovo realizacijo bomo uresničevali cilje iz 2. člena Zakona o osnovni šoli.

Naloge se bodo med letom tudi dopolnjevale s sklepi strokovnih organov šole, okrožnicami in navodili Ministrstva in Zavoda za šolstvo in šport Republike Slovenije ter s  sklepi ustanovitelja.

Za realizacijo vzgojnega načrta so odgovorni vsi delavci šole.

Nosilci posameznih zadolžitev:

•    SVET ŠOLE:                Sprejme vzgojni načrt in poročilo o samoevalvaciji šole.
•    UČITELJSKI ZBOR:  Opravlja vzgojno-izobraževalni proces, oblikuje analize in smernice za nadaljnje delo.
•    RAZREDNIKI:            So odgovorni za vzgojno in ostalo delo v svojem oddelku.
•    STARŠI:                        Sodelujejo pri pripravi in oblikovanju vzgojnega načrta in soustvarjanju šolske klime.
•    RAVNATELJ:              Uresničuje, spremlja, za zagotavlja in ugotavlja kakovost s samoevalvacijo.

Koncept Vzgojnega načrta  je bil potrjen na:

Rednem sestanku učiteljskega zbora dne 25. 5. 2009.

Na seji sveta staršev dne 1. 6.  2009.

Na redni seji sveta šole 1. 6. 2009.

¸                                                                                          Milan Dekleva, ravnatelj

Hišni red

 

 

 

OSNOVNA ŠOLA

RUDOLFA UKOVIČA PODGRAD

 

 

 

 

HIŠNI RED

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

PODGRAD, junij 2008                                                        Ravnatelj:

                                                                                                             Milan Dekleva

 

 

 

 

 

 

 

VSEBINA

 

 1. SPLOŠNE DOLOČBE

1.1 Učenci in delavci šole

1.2 Določila hišnega reda

1.3 Odgovornost šole

1.4 Uporaba hišnega reda

 

2. OBMOČJE ŠOLE IN POVRŠINE, KI SODIJO V ŠOLSKI PROSTOR

2.1 Območje šolskega prostora

2.2 Funkcionalno zemljišče šole

 

3. POSLOVNI ČAS IN URADNE URE

3.1 Poslovni čas šole

3.2 Uradne ure

3.3 Objava uradnih ur

 

4. UPORABO ŠOLSKEGA PROSTORA

4.1 Šolski prostor se uporablja

4.2 Dostop v šolske prostore

4.3 Pouk

 

5. ORGANIZACIJA NADZORA

5.1 Organizacija nadzora na šolskem prostoru

5.2 Razpolaganja s ključi vhodnih vrat

5.2.1 Razpolaganje s šiframi alarmnega sistema

5.2.2 Odgovornost

 

6. UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI

6.1. Za zagotavljanje varnosti šolskega prostora in oseb

6.2 Ukrepanja, ravnanja in obnašanja v šolskem prostoru

6.3 Ukrepi in prepovedi uporabe nedovoljenhih naprav in pripomočkov

6.3.1 Uporaba mobilnih telefonov

6.3.2   Prepoved snemanja

6.3.3   Predvajalniki glasbe

6.3.4   Druge omejitve in zahteve za zagotavljanje varnosti

6.4 Ukrepi za varnost med odmori

6.5 Ukrepi za varstvo vozačev

6.6 Zagotavljnje preventivne zdravstvene zaščite

6.6.1 Ukrepanje v primeru poškodb ali slabem počutju učenca

6.7 Druge oblike ukrepanja

 

7. VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE

7.1 Vzdrževanje šolskega prstora

7.2 Dežurtsva

7.3 Dežurstvo učiteljev

7.3.1 Naloge dežurnih učiteljev:

7.3.2 Naloge dežurnega učitelja v jedilnici :

7.4 Dežurstvo učencev

7.4.1 Dežurstvo v razredu – rediteljstvo

7.4.2 Dežurstvov jedilnici

7.4.3 Dežurstvo pri vhodu

7.5 Šolska prehrana

7.5.1 Šolska kuhinja

7.5.2 Malica v jedilnici

7.5.3 Kosila

7.6 Hranjenje garderobe

7.7 Ravnanje ob poškodbah šolskega inventarja in skrb za opremo

7.8 Ostala določila hišnega reda

7.9 Skrb za čisto in urejeno okolje:

 

8. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

8.1 Kršitve pravil hišnega reda

8.2 Spremembe in dopolnitve hišnega reda

8.3 Obveščanje

8.4 Veljavnost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podlagi 44. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole Rudolfa Ukoviča Podgrad (Ur. objave časopisa Snežnik, št. 1/99, s spremembami v UL št. 112/07, ter v skladu z 31.a členom ZoOŠ (UPB3, Ur.l.  81/06) in po predhodno opravljeni obravnavi na svetu staršev in učiteljskem zboru, je ravnatelj šole sprejel

 

 

 

HIŠNI RED

                                                                                                         

 

 

Osnovna šola RUDOLFA UKOVIČA PODGRAD  določa s hišnim redom vprašanja pomembna za nemoteno življenje in delo v šoli, in sicer:

 

       1. splošne določbe,

2. območje šole in površine, ki sodijo v šolski prostor,

3. poslovni čas in uradne ure,

4. uporaba šolskega prostora

5. organizacija nadzora,

6. ukrepi za zagotavljanje varnosti,

7. vzdrževanje reda in čistoče,

8. prehodne in končne določbe

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1.1 Učenci in delavci šole ter zunanji obiskovalci so dolžni prispevati k:

– uresničevanju ciljev in programov šole,

– varnosti udeležencev vzgojno izobraževalnega procesa,

– urejenosti, čistoči, disciplini in prijetnem počutju na šoli,

– preprečevanju škode.

Določila hišnega reda veljajo in jih morajo spoštovati vsi zaposleni, učenci in drugi udeleženci vzgoje in

Izobraževanja.

 

1.2 Določila hišnega reda, ki se nanašajo na vedenje učencev, upoštevanje navodil učiteljev in

      spremljevalcev ipd., veljajo tudi pri:

– programih in dejavnostih, ki jih šola organizirano izvaja na drugih lokacijah, npr. športni, kulturni, tehniški, naravoslovni dnevi, ekskurzije, šola v naravi, življenje v naravi ipd.,

– na prireditvah in predstavah, ki se jih učenci udeležujejo v organizaciji šole ter

– na poti od in do šolskega avtobusnega postajališča.

 

1.3 Odgovornost šole v šolskem prostoru velja za čas, ko poteka učno-vzgojni proces in druge organizirane dejavnosti.

 

1.4 Uporaba hišnega reda  velja za celotno šolski prostor, površine in zgradbe. Vsaka dislocirana enota ima hišni red, ki vključuje poleg skupnih določil še določila specifična za enoto.

Če so v zgradbi, ki jo uporablja šola tudi drugi uporabniki, sprejmejo hišni red vsi uporabniki soglasno.

 

 

2. OBMOČJE ŠOLE IN POVRŠINE, KI SODIJO V ŠOLSKI PROSTOR

 

Območje šolskega prostora zajema vse površine, ki jih je ustanovitelj dal šoli v upravljanje ali pa samo v uporabo, katere šola vzdržuje in za njih skrbi kot dober gospodar.

 

 

2.1 Območje šolskega prostora

V območje šole sodi šolski prostor, ki ga šola nadzoruje, in sicer:

 • objekti Osnovne šole RUDOLFA UKOVIČA PODGRAD, VVE RUDOLFA UKOVIČA PODGRAD  in pripadajoče funkcionalno zemljišče.

     

 

2.2 Funkcionalno zemljišče šole je območje namenjeno učencem za uporabo v času pouka, med odmorom in drugih organiziranih oblikah vzgojno-izobraževalnega dela.

Pod pripadajoče funkcionalno zemljišče se šteje:

 • šolsko dvorišče,
 • športno igrišče,
 • ograjene površine,
 • ekonomsko dvorišče ter
 • površine ob zgradbah, ki jih šola uporablja za vzgojno-izobraževalno delo in varen prihod v šolo.

 

3. POSLOVNI ČAS IN URADNE URE

 

3.1 Poslovni čas šole

 

 

Šola  in enota vrtca poslujeta pet dni v tednu, in sicer v ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek in sicer:

Jutranje varstvo od 6,30  do 7,45
Redni pouk od 7.50 do 14.50
Podaljšano bivanje od 11.25 do 15.40
Popoldanske dejavnosti v organizaciji šole Po urniku mentorjev
Popoldanske dejavnosti v organizaciji najemnikov od 17.30 do 21.30

 

Enota vrtca                                                                      od 5.45  do 15.30

 

Poslovni čas šole in vrtca ob sobotah je določen s šolskim koledarjem.

Popoldanske dejavnosti najemnikov ob sobotah je urejena z urnikom prijav za najem telovadnice.

 

Ravnatelj lahko v izjemnih okoliščinah (primer višje sile, prireditve,…) odredi, da šola začasno posluje tudi v soboto, nedeljo, na državni praznik ali na drug z zakonom določen dela prost dan.

3.2 Uradne ure

 

Uradne ure so namenjene poslovanju z uporabniki storitev. Uradne ure se praviloma določijo v okviru poslovnega časa šole.

 

Šola ima uradne ure v dopoldanskem času vsak dan in vsak ponedeljek in sredo v popoldanskem času. Skupni obseg uradni ur je 17, od tega v popoldanskem času 2 uri.

 

 

Prejšnji odstavek ne velja za ravnatelja šole.

 

DAN

OD

DO

DO

DO

ponedeljek

7,30

10,30

Torek

7,30

10,30

Sredo

7,30

10,30

15.00

17.00

četrtek

7.30

10,30

Petek

7.30

10.30

 

Zaposleni, ki imajo uradne ure, imajo malico po uradnih urah, toda ne po 14,00 uri. Z realizacijo popoldanskih uradnih ur (2) v sredo, se delovni čas tajnice v petek zaključi ob 13.00.

 

Glede na naravo dela in vrsto nalog imajo pedagoški delavci določen čas za sodelovanje s starši, in sicer:

–       skupne in individualne govorilne ure,

–       roditeljske sestanke in

–       druge oblike dela s starši

kar je določeno z letnim delovnim načrtom šole.

Uradne ure za uporabniki storitev v vrtcu so na šoli, govorilne ure za vrtec so v prostorih vrtca po letnem razporedu

Urnik uradnih ur ne velja za ravnatelja šole. Ravnatelj sprejme stranke po predhodni najavi, brez najave pa v nujnih primerih in za poslovanje pomembnih zadevah.

 

3.3 Objava uradnih ur

Uradne ure morajo biti objavljene v publikaciji in na spletni strani ter na vratih poslovnega prostora.

V času pouka prostih dni šole se poslovni čas in uradne ure določijo glede na organizacijo dela in organizacijo letnih dopustov.

3.4. Razporejanje polnega delovnega časa

Ravnatelj razporedi delovni čas:
1. z določitvijo premakljivega začetka in konca delovnega časa z urnikom za pedagoške delavce,
2. z določitvijo ure začetka in konca delovnega časa za administrativno in tehnično osebje.

 

Strokovni in drugi delavci vodijo evidence prisotnosti na delovnem mestu in izrabo delovnega časa, zavod dnevno evidentira  prisotnost in izrabo delovnega časa.

 

4. UPORABO ŠOLSKEGA PROSTORA

 

4.1          Šolski prostor se uporablja

 a) za izvajanje:

 • vzgojno-izobraževalnih dejavnosti učencev šole,
 • drugih oblik vzgojno-izobraževalnih dejavnosti v organizaciji izvajalcev na podlagi sklenjene pogodbe,
 • dejavnosti, ki jih s sklepom določi ustanovitelj,
 • oddajanjem prostorov v najem (tržna dejavnost) v soglasju z ustanoviteljem.

b) Delovanje političnih strank v šolskem prostoru ni dovoljeno.

 

c) Konfesionalna dejavnost v šoli ni dovoljena. Izjemoma lahko minister na predlog ravnatelja v prostorih šole izven pouka ali izven časa delovanja šole dovoli verouk ali konfesionalni pouk religije, če v lokalni skupnosti za tako dejavnost ni drugih primernih prostorov.

 

4.2          Dostop v šolske prostore

Vstop v šolske prostore

Šola označi na vseh vhodih šolskih stavb urnik, način vstopa in namembnost uporabe  šolskih površin.

 

Vhod v šolo – nižja stopnja je namenjen za učence od 1. do 5. razreda, njihovim staršem ali spremljevalcem, zaposlenim in obiskovalcem šole.

Vhod je odprt od 6.25 do 16.00, ko se konča pouk in podaljšano bivanje. Odklene ga učitelj/ica, ki izvaja program jutranjega varstva. Ob 16.00 ga zaklene čistilka nižje stopnje.

 

Vhod v šolo – višja stopnja je namenjen vstopu v šolo učencem od 6. do 9. razreda, njihovim staršem, zaposlenim, drugim uporabnikom in obiskovalcem. Vhod je odprt od 6.30 do 7.45, nato ga učitelj v jutranjem varstvu zaklene.

Vhod je odprt od 12.15, ko se začne opoldansko varstvo vozačev do 14.05, ko se konča 7. ura pouka. Odklene ga učitelj/ica opoldanskega varstva vozačev, zaklene ga čistilka višje stopnje.

Vhod je odprt tudi vsak prvi ponedeljek v mesecu v času popoldanskih skupnih govorilnih ur za starše.

 

Vhod pri kuhinji lahko uporabljajo samo zaposleni delavci šole – kuharice, ravnatelj, vodja šolske prehrane in hišnik.

 

 

a) Prihajanje učencev in izvajalcev programov v šolo

Učenci vozači prihajajo v šolo po voznem redu šolskega avtobusa in se obvezno vključujejo v oddelek jutranjega varstva vozačev.

Učenci (iz Podgrada in ostali nevozači) morajo priti v šolo pravočasno, najmanj  5  in največ 10 minut pred časom določenim za pričetek pouka oz. programa.

Učenci (nevozači) od 1. do 3. razreda lahko vključijo svoje otroke v jutranje varstvo, učenci od 4.do 6. razreda pa se lahko vključijo v jutranje varstvo na osnovi pisne vloge (z utemeljenimi razlogi) ravnatelju.  Učenec zaradi kršitve šolskih pravil lahko izgubi (na osnovi vloge ododbreno) pravico do vključitve v jutranje varstvo.

b) Odpiranje učilnic

Učenci morajo počakati učitelja pred začetkom šolske ure pred učilnico v kateri bo potekal vzgojno-izobraževalni proces.

Učilnice odpirejo učitelji. Če učitelji zaklepajo učilnice v času petminutnih odmorov morajo zagotoviti, da se pouk prične točno po urniku zvonenja.

c) Prihajanje učencev v šolo

Na poti v šolo in iz nje učenci upoštevajo pravila prometne varnosti in Načrt varnih šolskih poti. Učence 1. razreda v šolo in iz nje obvezno spremljajo starši oz. druga oseba, ki so jo za to pooblastili starši in o tem pisno obvestili šolo.

 

V šolo prihajajo učenci ob določeni uri razen učencev, ki so vključeni v jutranje varstvo in učenci vozači. Ob prihodu v šolo se učenci v garderobi preobujejo v copate in odložijo oblacila.

 

Učenci, ki se v šolo pripeljejo s kolesom, morajo imeti opravljen kolesarski izpit in po predpisih opremljeno kolo. Učenci kolesa parkirajo na določenem mestu za kolesa. Šola za kolesa ne prevzema odgovornosti.

Vstop v šolske prostore (tudi v garderobo) je z rolerji, skiroji ali kotalkami prepovedan. Če se ucenecv šolo prirola ali prikotalka mora imeti s seboj obutev, ker se del pouka lahko izvaja tudi v okolici šole.

d) Odhajanje učencev iz šole

Po zadnji uri pouka oz. drugih dejavnosti učenci zapustijo šolske prostore in odidejo domov. Zadrževanje v šolskih prostorih ali v garderobah po končanem pouku ali drugih vzgojno-izobraževalnih dejavnostih ni dovoljeno.

 

Zadrževanje v šoli po končanem pouku je dovoljeno samo učencem vključenim v organizirano varstvo, učencem vozačem, obiskovalcem popoldanske učne pomoči, obiskovalcem popoldanskih interesnih dejavnosti ali drugih, v šoli dogovorjenih dejavnostih.

Po končani zadnji šolski uri pouka in ob koncu drugih dejavnosti učitelj pospremi učence v garderobo.

 

– Odhodi učencev med poukam

Učenci lahko zapustijo šolski prostor samo iz opravičenih razlogov, kot so:

 • odhod k zdravniku na podlagi napotnice ali drugega dokumenta,
 • predhodno najavljeni športni treningi na podlagi potrdila kluba,
 • obiskovanje glasbene šole zaradi nastopa na podlagi vloge glasbene šole.

– Izjemni odhodi ucencev med poukom

Učenec lahko izjemoma zapusti šolo v času pouka, ce za odhod pisno ali ustno zaprosijo starši.

 

V primeru, da ima učenec v šoli zdravstvene težave (vročina, slabost, bruhanje ipd.) ali se poškoduje, mora učitelj ali drugi strokovni delavec, ki ima učenca pri pouku o stanju učenca obvestiti razrednika ali šolskao svetovalno delavko.

Razrednik ali šolska svetovalna delavka obvesti starše, s katerimi se dogovori o času in načinu odhoda učenca domov.

Učenci 1. razreda tudi v izjemnih primerih ne smejo oditi iz šole sami, ampak obvezno v spremstvu staršev ali s strani staršev pooblaščene osebe.

 

Izjemen odhod učenca iz šole se vpiše v dnevnik v rubriki odsotnosti učencev.

Učitelj tudi v obrazec vpiše vzrok odhoda učenca iz šole in dogovor s starši o tem, kdaj in kako učenec odide iz šole.

 

 

e) Vstop v šolo v popoldanskem času – interesne dejavnosti
V popoldanskem času odklepa vrata mentor interesne dejavnosti, h kateri je učenec namenjen.

 

Mentor interesne dejavnosti pospremi celo skupino učencev tudi po končani vadbi do izhoda in poskrbi, da učenci zapustijo šolsko stavbo. Enako velja za najemnike šolskih prostorov.

 

Učenci se preobujejo v šolske copate. Enako velja tudi za učence drugih osnovnih šol, ki prihajajo v šolo k dopolnilnim dejavnostim.

 

f) Gibanje staršev, obiskovalcev in najemnikov prostorov po šolski zgradbi

Gibanje staršev, obiskovalcev in najemnikov prostorov po šolskih zgradbah je omejeno. V učilnice lahko vstojo straši in obiskovalci samo z dovoljenjem ravnatelja, po ostalih prostorih pa po predhodni najavi pri dežurnem učencu in ob dovoljenju ravnatelja.

Zaradi varnosti lahko ravnatelj gibanje dodatno omeji s posebnim sklepom.

 

Najemniki uporabljajo s pogodbo določene prostore samo v dogovorjenem času.

 

4.3 Pouk

Učitelj je dolžan točno začeti in končati učno uro. Če učitelj zamudi več kot 5 minut, je reditelj dolžan sporočiti njegovo odsotnost vodstvu šole, ki bo organiziralo nadomeščanje.

 

 

 

Šolske ure se začenjajo s pozdravom, umirjanjem učencev in medsebojno komunikacijo. Način pozdravljanja določijo učenci in učitelji sami.

 

Učitelj na začetku ure izpolni in uredi dokumentacijo dela oddelka, med drugim preveri prisotnost učencev pri pouku.

 

Med poukom učenci praviloma ne odhajajo iz učilnice. V tem času so učenci dolžni upoštevati  dogovore o disciplini. Zaradi reševanja vedenjske problematike in nemotenega pouka lahko učitelj pošlje učenca, ki ima težave, k svetovalni delavki ali razredničarki. V primeru, da sta zasedeni pošlje učenca k prostemu učitelju ali ravnatelju.

 

Učenci ob koncu učne ure zapustijo učilnico šele ko jo  pospravijo in uredijo in jim to dovoli učitelj.

 

5. ORGANIZACIJA NADZORA

V šoli je organiziran nadzor, ki preprečujejo možnost poškodovanja zgradb in naprav ter zagotavljajo varnost osebam.

 

5.1 Organizacija nadzora na šolskem prostoru

      Tehnični nadzor

 1. zaklepanje vhodnih vrat,
 2. alarmni sistem

-je vključen v času, ko ni nihče prisoten v šoli in se sproži ob morebitnem vstopu nepovabljenih oseb,

-ob sprožitvi vklopi zvočni signal ter telefonski klic izbrane osebe varovanja.

 1. protipožarni alarmni sistem

-v primeru požara ali ob drugem dogodku, ko pride do povišanja temperature ali dima, protipožarni sistem sproži zvočni alarm ter telefonski klic na izbrano številko osebe za varovanje.

 1. sistem za osvetlitev zunanjih površin

-reflektorji s fotocelicami so nameščeni za nočno osvetlitev vhodov, ograjenih igralni površin, ki

 preprečujejo morebitna poškodovanja,

– svetilke javne razsvetljave (5), ki so postavljene ob javnih poteh pri objektih šole in vrtca.

      Fizični nadzor

      Razpored nadzora-dežurstva je usklajen z letnim delovnim načrtom in razporedom, ki ga pripravi

      ravnatelj.

      Fizični nadzor izvajajo:

 1. strokovni delavci  –  na hodnikih, garderobah, sanitarijah, površinah za rekreacijski odmor;
 2. hišnik – na vhodu, garderobah, z obhodi v okolici šole;
 3. čistilke – na hodnikih, sanitarijah (v delovnem času popoldne);
 4. učenci – na vhodu, jedilnici, razredu;
 5. mentorji dejavnosti – v popoldanskem času;

 

5.2 Razpolaganja s ključi vhodnih vrat in šiframi alarmnega sistema

Zaradi zaščite in varnosti nepremičnin in premičnin so pod posebnim nadzorom vsi ključi zunanjih vhodnih vrat šole in ključi armnega sistema. Vsak imetnik zgoraj omenjenega ključa podpiše izjavo, ki je arhivirana pri ravnatelju šole.

 

Ključ se lahko vroči delavcu šole, zunanjemu sodelavcu in pogodbenemu delvcu samo v soglasju z ravnateljem  in proti podpisu izjave, ki je priloga pravil.

 

5.2.1 Razpolaganje s šiframi alarmnega sistema

Šifro za vključitev in izključitev alarmnega sistema določi ravnatelj šole vsakemu upravičencu posebaj.

S šiframi  alarmnega sistema upravičencev je lahko seznanjen samo hišnik šole, razen z glavno šifro, ki jo uporablja ravnatelj šole.

                                                             

5.2.2 Odgovornost

Za prejeti ključ vsak odgovarja osebno. V primeru izgube ključa, mora vsak prejemnik takoj obvestiti ravnatelja.

Za tajnost  šifre alarmnega sistema vsak odgovarja osebno.

Vsaka zloraba šifre alarmnega sistema in ključev se smatra kot hujša kršitev delovne obveznosti.

 

6. UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI

 

6.1. Za zagotavljanje varnosti šolskega prostora in oseb, šola izvaja naslednje ukrepe:

 • prepovedi uporabe nedovoljenhih naprav in pripomočkov
 • pravila obnašanja v šolskem prostoru
 • upraba zaščitnih in varnostnih pripomočkov (protizdrsna zaščita talnih površin, zaščitna obleka,…) v skladu s Pravilnikom o osebni varovalni opremi
 • upoštevanje navodila iz Požarnega reda (kontroliranje naprav, instalacij, ukrepi v primeru požara, oznake poti evakuacije)
 • vaje evakuacije učencev za primer nevarnosti (po Načrtu evakuacije);
 • zagotavljnje preventivne zdravstvene zaščite (omarice prve pomoči, z zagotovlje sanitetnea materiala v skadu s pravilnikom, ukrepi v primeru nezgod in epidemij …)
 • ukrepanje v primeru poškodb ali slabem počutju učenca
 • upoštevanje načrta varne poti v šolo (Načrt varnih poti),
 • drugi ukrepi

 

 

6.2 Ukrepanja, ravnanja in obnašanja v šolskem prostoru

 

Šola sprejme pravila ravnanja za:

 • enoto vrtca (je v isti stavbi)
 • športno dvorano,
 • učilnico za tehniko
 • učilnico fizike, kemije in biologije,
 • učilnico gospodinjstva,
 • jedilnico
 • knjižnico

Šola sprejme pravila ravnanja za dejavnosti:

 • ekskurzije in izlete
 • športne dneve in pohode
 • šole v naravi

 

 

 

6.3 Ukrepi in prepovedi uporabe nedovoljenhih naprav in pripomočkov

 

6.3.1 Uporaba mobilnih telefonov

 • V šoli je kakršna koli uporaba mobilnih telefonov med poukom in drugim delom prepovedana.
 • V primeru, da učenec v šolo prinese mobilni telefon, zanj tudi v celoti odgovarja, šola pa

smatra, da ga ima učenec v šoli z vednostjo staršev.

 • Če učenec mobitel uporablja in ovira šolsko delo (to velja tudi na dnevih dejavnosti, športnih dnevih, ekskurzijah, …), mu ga učitelj začasno odvzame.
 • Odvzeti mobitel učitelj preda ravnatelju, kjer telefon lahko prevzamejo učenčevi starši. O odvzemu mobilnega telefona ali drugih predmetov učitelj obvesti starše.
 • Strogo je prepovedana uporaba mobitelov z namenom fotografiranja ali snemanja v šoli.
 • Šola za poškodovane, izgubljene ali odtujene mobilne telefone ne odgovarja.

 

6.3.2   Prepoved snemanja

 • Prav tako je v šoli prepovedana uporaba drugih naprav, ki omogočajo kakršno koli avdio in video snemanje šolskih prostorov, zaposlenih in sošolcev (razen v primerih, ko ima oseba za to dovoljenje vodstva šole).
 • Enake omejitve veljajo za fotografiranje v šoli.
 • Nepooblaščeno uporabo teh naprav bo šola obravnavala kot hujše kršenje hišnega reda in predpisov o varstvu osebnih podatkov.

 

6.3.3   Predvajalniki glasbe

Učencem v šoli ni dovoljena uporaba različnih glasbenih predvajalnikov.

 

6.3.4   Druge omejitve in zahteve za zagotavljanje varnosti

 • Učitelj lahko učencu začasno odvzame tudi druge predmete ali snovi, ki ne sodijo v šolo, še posebej, če z njimi moti pouk ali z njimi ogroža svojo varnost in varnost drugih.
 • Učitelj, po svoji presoji, po pouku učencu vrne predmet ali pa o dogodku obvesti starše in vodstvo

šole.

 • V šolo ni dovoljeno prinašati in v njej uporabljati:

– nevarnih predmetov,

– drugih predmetov, ki jih učenec v šoli ne potrebuje.

 • Kajenje, uživanje in ponudba alkoholnih pijač in drog ter drugih psihoaktivnih sredstev je prepovedano v prostorih in na pripadajočem funkcionalnem zemljišču šole.
 • V šolo je prepovedano prinašati in uporabljati druge snovi, ki so neprimerne ali škodljive za otrokovo zdravje in razvoj (npr. energetske pijače).

 

Učencem svetujemo, da dragocenih predmetov (npr. nakita, dragih ur,…) ali večjih vsot denarja ne nosijo v šolo. Za izgubljene ali drugače odtujene zgoraj omenjene stvari, šola ne prevzema odgovornosti.

 

 

 

6.5 Ukrepi za varstvo vozačev

 • Učenci, ki zaključijo s poukom in odhajajo domov s šolskim prevozomso obvezno vključeni v varstvo vozačev od 12.20 do 13.20.
 • V času varstva vozačev se učenci lahko gibljejo le v za ta namen določenih prostorih ali igriščih.
 • Učenci so dolžni upoštevati navodila učiteljev varstva vozačev.
 • Učenci so dolžni opozoriti dežurne učitelje na dogajanje, ki ni v skladu s hišnim redom šole. Dežurne učitelje ali vodstvo šole obvestijo tudi v primeru, če se na šoli dogaja kaj neobičajnega.

 

6.6 Zagotavljnje preventivne zdravstvene zaščite

Za zagotavljanje varnosti in zdravja se upoštevajo določila:

a) Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti  in zdravja delavcev na delovnih mestih in

b) Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu (omarice prve pomoči, količina in vsebina sanitetne opreme).

 

6.6.1 Ukrepanje v primeru poškodb ali slabem počutju učenca

Vsak delavec šole je dolžan takoj ukrepati, ko opazi ali je obveščen o poškodbi ali slabemu počutju učenca.

Učenca je potrebno namestiti na varno mesto in zagotoviti, da ni sam. Delavec je dolžan o poškodbi ali slabem počutju učenca obvestiti tajništvo šole, svetovalno službo ali vodstvo šole, ki obvesti starše, da pridejo po otroka.

 

V primeru težje poškodbe, zelo slabega počutja, bolezenskega stanja ali v primeru, da se ne da oceniti resnosti poškodbe ali stanja, je potrebno poklicati zdravnika. V primeru, da se zdravnik ne more takoj odzvati na klic je potrebno poklicati reševalno postajo. V obeh primerih je potrebno takoj obvestiti starše.

 

V primeru, da je poškodba posledica nasilnega dejanja ali nesreče (padec z višine…) je šola o tem dolžna obvestiti tudi policijo. V primeru take poškodbe je potrebno sestaviti zapisnik in ga oddati v tajništvu šole.

 

6.7 Druge oblike ukrepanja

V primeru kršenja hišnega reda lahko strokovni delavec:

– zapiše obvestilo o kršitvi v učenčevo beležko,

– telefonsko obvesti starše,

– povabi starše na razgovor,

– predlaga obravnavo pri šolskem svetovalnem delavcu,

– predlaga razgovor pri ravnatelju.

 

7. VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE

 

7.1 Vzdrževanje šolskega prstora

Šola mora vzdrževati šolski prostor tako, da je zagotovljena:

 • varnost učencem, ki ga uporabljajo,
 • čistoča in urejenost,
 • namembnost uporabe,
 • učenci skupaj z učitelji skrbijo za urejenost šolskih površin (travnik, igrišča in dvorišče). Program in razpored urejanja določi vodstvo šole.
 • ob koncu učne ure se pospravijo vsi uporabljeni učni pripomočki v omare ali na določen prostor.

 

7.2 Dežurstva

 • pred začetkom pouka,
 • med odmori med poukom,
 • po koncu pouka

      Dežurstvo izvajajo strokovni delavci, učenci in drugi zaposleni:

 • na hodnikih in stopniščih,
 • v učilnicah in jedilnici,
 • v garderobiah in sanitarijah ter
 • na zunanjih površinah namenjenim za rekreacijo.

Razpored dežurstev določa ravnatelj.

7.3 Dežurstvo učiteljev

 

Da bi vzgojno-izobraževalno delo potekalo nemoteno, in da bi se zagotavljala varnost, učenci in izvajalci programov opravljajo po razporedu dnevna dežurstva v posameznih šolskih prostorih.

 

Dežurni učitelji lahko predlagajo za učence, ki ne upoštevajo njihovih navodil oziroma kršijo določila tega hišnega reda, vzgojne opomine skladno s Pravili šolskega reda.

 

7.3.1 Naloge dežurnih učiteljev:

 • skrbijo za red in primerno disciplino med učenci ter za njihovo varnost,
 • nadzorujejo gibanje učencev po prostoru,
 • opravljajo preglede prostorov, kjer se zadržujejo učenci ali drugi delavci šole in opozarjajo na pomanjkljivosti,
 • nadzorujejo delo dežurnih učencev ter jim dajejo dodatna navodila in naloge, učence opozarjajo na vzdrževanje čistoče v šolskih prostorih in v okolici šolskega poslopja,
 • kontrolirajo garderobe učencev in poskrbijo, da so te urejene in zaklenjene.

 

7.3.2 Naloge dežurnega učitelja v jedilnici :

 • skrbi za miren in urejen prihod učencev v jedilnico,
 • skrbi, da učenci ne prinašajo torb in drugih predmetov v jedilnico,
 • skrbi, da gredo učenci k razdeljevalnemu pultu brez prerivanja,
 • skrbi, da učenci pravilno uporabljajo jedilni pribor in kulturno zaužijejo hrano,
 • skrbi, da učenci po končanem obroku pospravijo prostor, ki so ga uporabili,
 • skrbi, da učenci mirno in urejeno zapustijo jedilnico,

 

Dežurna učitelja v jedilnici imata pravico, da prekineta izdajanje hrane ali odstranita posameznika oziroma skupino učencev, ki se v jedilnici ne obnašajo kulturno in v skladu z njunimi navodili.

Dežurnima učiteljema v jedilnici pomaga dežurni učenec.

 

 

 

7.4 Dežurstvo učencev

Učenci 6., 7., 8.  in 9. razreda opravljajo dežurstvo pri vhodu na hodnik nižje stopnje in v jedilnici . Poimenski seznam izdela razrednik. Dežurstvo poteka od 7.45 do 13.05 ure.

 

7.4.1 Dežurstvo v razredu – rediteljstvo

Vsaka oddelčna skupnost določi na razrednih urah po dva reditelja, ki opravljata svoje delo en ali dva tedna in imata sledeče naloge:

 • skrbita, da je učilnica, kabinet ali prostor, v katerem učenci delajo, vedno čist in pospravljen,
 • ob prihodu učitelja vzgojno-izobraževalnih programov v razred ga seznanita o odsotnosti učencev,
 • po končani uri počistita tablo in uredita učilnico,
 • po malici pomagata skrbeti za čistočo in urejenost učilnice,
 • v odmorih pazita, da ne pride do poškodb imovine in odtujitve lastnine,
 • javljata razredniku oziroma izvajalcu učne ure nepravilnosti in poškodbe šolske imovine,
 • opravljata druge naloge, za katere ju pooblasti oddelčna skupnost ali razrednik,

 

7.4.2 Dežurstvo v jedilnici

Učenec, ki opravlja dežurstvo pri vhodu,izvaja tudi dežurno službo v jedilnici. Dežurni:

 • skrbi za urejenost omizja in za čistočo jedilnice,
 • pomaga pri pospravljanju omizij,
 • pomaga pri pometanju in čiščenju jedilnice.

 

 

7.4.3 Dežurstvo pri vhodu

 • Naloge dežurnega učenca so zaupane učencem 6., 7., 8.  in  in 9. razreda. Dežurne učence na dežurstvo

pripravijo razredniki, ki učence na razrednih urah natančno seznanijo z navodili za dežurne učence.

 • V primeru odsotnosti učenca, ki bi moral biti dežurni, za zamenjavo poskrbi razrednik.
 • V izjemnih primerih razrednik lahko presodi, da učenca oprosti naloge dežurstva ali da mu naloge dežurnega učenca ne zaupa:

–     v primeru, ko ima učenec večje učne težave in bi lahko njegova odsotnost od pouka težave še poglobila,

–     v primeru, če je učenec naredil več disciplinskih prekrškov, ima izrečen sankcijski ukrep ali pogosto krši določila hišnega reda,

–     v ostalih primerih, po presoji razrednika.

 • Razrednik mora dva dni pred iztekom dežurstev učencev njegovega oddelka o tem obvestiti razrednika naslednjega oddelka.
 • Dežurni učenec o svojem delu vodi dva pripravljena zapisa: na prvega zabeleži opažanja, opravljene

naloge ipd., na drugega pa podatke o obiskovalcih šole v času njegovega dežurstva.

 • Dežurni:

–     opozarja sovrstnike, da se preobujejo v copate,

–     skrbi za urejenost garderob,

–     sprejema in usmerja obiskovalce šole,

–     skrbi za urejenost šolske okolice (odstranjevanje smeti, zalivanje rož,…)

–     pomaga pri dežurstvu v jedilnici

Dežurni učenec pri vhodu ima ustrezno oznako za dežurnega učenca.

 

7.6 Šolska prehrana

Čas, način in pravila ravnanja v času zajtrka, malice in kosil določi šola v letnem delovnem načrtu in s pravili ravnanja in obnašanja v jedilnici.

 

7.6.1 Šolska kuhinja

Vstop v kuhinjske prostore je dovoljen samo kuhinjskemu osebju in vodji šolske prehrane, ki izjemoma lahko dovoli vstop v kuhinjo tudi ostalim delavcem šole, ki skrbijo za vzdrževanje opreme.

 

7.6.2 Malica v jedilnici

Učenci in učitelji morajo upoštevati:

 • urnik, ki jih šola določi z letnim delovnim načrtom
 • pravila ravnanja, obnašanja v jedilnici.  

Potek prehranjevanja v času malice spremljajo dežurni učitelji višje in nižje stopnje.

 

7.6.3 Kosila

Učenci in učitelje morajo upoštevati:

 • urnik, ki jih šola določi z letnim delovnim načrtom
 • pravila prijavljanja in odjavljanja kosil ter
 • pravila ravnanja, obnašanja v jedilnici.  

Jedilnik za tekoči mesec je objavljen na oglasni deski pri kuhinji in na spletni strani šole.

 

7.7. Hranjenje garderobe

 • Učenci se ob vsakem prihodu v šolo in ob vsakem izhodu iz šolske stavbe preobujejo v garderobi.
 • Učenci (6.-9.r) hranijo obutev, vrhnjo garderobo in telovadno opremo v garderobi.
 • Učenci (1.-5.r) hranijo obutevin vrhnjo garderobo v garderobi, telovadno opremo v matični učilnici.
 • Učenci morajo pred zimskimi počitnicami ter ob koncu pouka v šolskem letu pred podelitvijo spričeval izprazniti garderobe.
 • Šola ne odgovarja za predmete, ki jih učenci prinašajo ali hranijo v šoli.

 

 

7.8. Ravnanje ob poškodbah šolskega inventarja in skrb za opremo

 • Oddelčne skupnosti skrbijo za osnovno urejenost učilnic.
 • Vsi delavci šole odgovarjajo za urejenost, opremo, učila in ostali šolski inventar.
 • Vsi učenci šole odgovarjajo za urejenost, opremo, učila in ostali šolski inventar.

 

 

7.9. Ostala določila hišnega reda

 • Razredniki so dolžni hišni red predstaviti učencem in staršem na začetku šolskega leta in po potrebi večkrat tudi med šolskim letom.
 • Učenci in učitelji morajo biti dosledni pri spoštovanju in izvrševanju dogovorjenih pravil.
 • Na šoli je potrebno posvetiti veliko pozornosti lepim, vljudnim in spoštljivim medsebojnim odnosom med učenci, med učenci in zaposlenimi in do vseh obiskovalcev šole.
 • Učenci zaposlene na šoli vikajo.
 • Učitelji so se dolžni z učenci pogovarjati tudi o bontonu.
 • Učenci višjih razredov so še posebej pozorni in skrbni do mlajših učencev. Učenci višjih razredov se ne smejo zadrževati na razredni stopnji brez dovoljenja učitelja.
 • Učenci so dolžni sodelovati pri organiziranih in dogovorjenih oblikah vzdrževanja in urejanja šole in njene okolice.
 • V šolskih prostorih se ne sme izvrševati prodaja in oglaševanje brez dovoljenja vodstva šole.
 • V šolo je prepovedano voditi ali nositi živali, razen z dovoljenjem vodstva šole, kadar gre za živali, ki bodo sodelovale v vzgojno-izobraževalnemu procesu.

 

7.10. Skrb za čisto in urejeno okolje:

 • odpadke mečemo v koše za smeti,
 • pazimo in ne uničujemo šolske lastnine,
 • skrbimo za higieno v sanitarijah,
 • toaletni papir in papirnate brisače, vodo in milo uporabljamo namensko,
 • posebno skrb namenjamo čistemu in urejenemu šolskemu okolju,
 • ko učenci zapuščajo igrišče ali šolsko dvorišče, dežurni učitelj poskrbi, da učenci odvržene odpadke  pospravijo.

 

 

8. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

 

8.1 Kršitve pravil hišnega reda

V primeru, da učenec krši pravila hišnega reda, bo šola kršitev obravnavala v skladu z določili Pravilnika o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli (Ur.l. št. 75/04).

 

Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 75/04) se uporablja do uveljavitve Pravil šolskega reda, vendar najdlje do 31. 8. 2009. Načine zagotavljanja varnosti šola uredi v Pravilih šolskega reda.

 

8.2 Spremembe in dopolnitve hišnega reda

Spremembe in dopolnitve Hišnega reda se sprejemajo in dopolnjujejo po postopku, ki velja za sprejem splošnih aktov šole.

 

8.3 Obveščanje

Ta hišni red se objavi na oglasni deski šole in spletni strani šole.

Osnovna šola v posebni publikaciji predstavi kratko vsebino hišnega reda.

 

8.4 Veljavnost

Hišni red je ravnatelj sprejel dne, 18.  7.  2008

Hišni red se začnejo uporabjati s 1. septembrom 2008  in preneha veljati Hišni red sprejet dne 02. 08. 2002 .

 

 

 

 

Številka:   264/2008-264                                                                         Ravnatelj:

 

Podgrad, dne 25. 8. 2008                                                                       Milan Dekleva

 

 

 

Dostopnost