Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv pravne osebe javnega prava:

OŠ RUDOLFA UKOVIČA  PODGRAD

Podgrad 99/b, 6244 Podgrad

Telefon: 05-908 74 40

Telefon tajništvo: 05 – 908 74 40
Telefon kuhinja: 05 – 908 74 60
Telefon svetovalna: 05 – 908 74 49, 040 – 306 822

Internet:                             http//www.os-podgrad.si

E-pošta:                          info@os-podgrad.si

Odgovorna uradna oseba za katalog: Odgovorna uradna oseba: Matej Grahor, ravnatelj šole
Datum prve objave kataloga: 28.5.2019
Datum zadnje spremembe: 28. 5. 2019
Katalog je dostopen na spletnem naslovu:  
Druge oblike kataloga Tiskana oblika je dostopna na sedežu zavoda.

2. Splošni podatki o pravni osebi in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a  Organigram in podatki o organizaciji pravne osebe

 
Kratek opis delovnega področja pravne osebe:          Osnovnošolsko izobraževanje
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:          Šola nima notranjih organizacijskih enot.
Organigram pravne osebe:
2.b  Kontaktni podatki uradne osebe oz. oseb, pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba:

·       Matej Grahor, ravnatelj

·       telefon: 05 – 783 63 80

·       E-naslov: Matej.grahor@os-podgrad.si

2.c  Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Državni predpisi:

·         Register predpisov RS

·         Uradni list RS

·         Zakon o zavodih (ZZ)

·         Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izob. (ZOFVI)

·         Zakon o osnovni šoli (ZOsn)

·         Zakon o šolski inšpekciji (ZSolI)

·         Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre-1)

·         Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1)

·         Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)

·         Zakon o javnih uslužbencih (ZJU)

·         Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS)

·         Zakon o računovodstvu (ZR)

·         Zakon o javnih financah (ZJF)

·         Zakon o javnem naročanju (ZJN-2)

·         Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)

·         Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ)

·         Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP)

·         Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS)

·         Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji

·         Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji

·         Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede

·         Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive

·         Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede

·         Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede  

·         Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja

·         Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja

·         Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli

·         Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli

·         Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli

·         Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole

·         Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev 

·         Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja

·         Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli

·         Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole

·         Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov

·         Pravilnik o financiranju šole v naravi

Predpisi EU: Register predpisov EU
2.d  Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov: ·         Predlogi predpisov dostopni na: http://www.mizs.gov.si/
2.e  Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov: – Letni delovni načrt zavoda za šolsko leto 2018/2019
2.f Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi pravna oseba: Šola ne vodi upravnih postopkov, vodi pa postopke v zvezi s statusom učencev in posameznih pravic učencev z uporabo ZUP.
2.g  Seznam javnih evidenc, s katerimi pravna oseba upravlja
Seznam evidenc: Pravna oseba ne upravlja javnih evidenc.
2.h  Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk: Pravna oseba  ne upravlja drugih informatiziranih zbirk podatkov.
2.i  Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij:

–  Odlok o dopolnitvi in spremembi Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Osnovna šola Jelšane, Osnovna šola Toneta Tomšiča Knežak, Osnovna šola Podgora Kuteževo, Osnovna šola Rudolfa Ukoviča Podgrad, Osnovna šola Rudija Mahniča Brkinca Pregarje

– Šolski koledar za tekoče šolsko leto
– Šolska publikacija 
– Hišni red

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Večina informacij je dostopna prek spletne strani: http://www.splet.podgrad.si

Informacije so fizično dostopne vsak delavnik na sedežu šole, v tajništvu šole, po predhodni najavi pri osebi, pooblaščeni za posredovanje informacij javnega značaja.

4. Stroškovnik
  Zavod lahko, če bi bil dostop do večjega obsega dokumentov povezan tudi z večjimi materialnimi stroški, zaračuna le-te skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.
5. Morebitni stroškovnik za ponovno uporabo, cenik ali drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja
  /
6. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji): Zaradi majhnega števila zahtev po informacijah javnega značaja takega seznama ni mogoče oblikovati.

Ravnatelj:

Milan Dekleva, univ. dipl. pedagog, ravnatelj

(Visited 1.133 times, 1 visits today)
Dostopnost