Prvi šolski dan

Prvi šolski dan

Dragi učenci in učenke, spoštovani starši

Počitnic se zaključujejo in začenja se šola. Prvi šolski dan je pomemben za vsakega. Tako vas kot nas. Skupaj lahko odgovorno poskrbimo, da bo vesel, poseben in nepozaben.

Posredujemo vam nekaj najpomembnejših informacij za začetek.

Učenci od 2. do 9. razreda bodo imeli v četrtek 1. septembra 5 šolskih ur. Izbirni predmeti, neobvezni izbirni predmeti, interesne dejavnosti ter dopolnilni in dodatni pouk se ne bo izvajal. Urnik je objavljen na povezavi

(https://www.easistent.com/urniki/c1b194c49fcac2cdf4ac04b6512c688d98b759e5/razredi/513476).

Jutranje varstvo, varstvo vozačev in podaljšano bivanje bo zagotovljeno. Prav tako tudi malica in kosilo.

Šolski prevozi so organizirani tako kot lansko leto.

Na podlagi navodil NIJZ priporočamo, da se v primeru pojava simptomov SARS-COV-2 učenci samotestirajo doma, ter da v šolo prihajajo popolnoma zdravi. Brezplačne teste lahko prevzamete v lekarnah.

Želimo vam prijeten začetek novega šolskega leta in vse dobro!

Matej Grahor

ZAHVALA

Spoštovani,

Ob zaključku svoje poklicne poti se za sodelovanje iskreno zahvaljujem vsem, ki ste v zadnjih 17 letih pomagali krojiti delo in utrip našega vrtca in šole. Želim vam vse dobro in verjamem v uspešno nadaljevanje naše zgodbe tudi z novim ravnateljem g. Matejem Grahorjem.

SREČNO,

ravnatelj Milan Dekleva

POZIV ZA VPIS V PROGRAME PREDŠOLSKE VZGOJE V ŠOLSKEM LETU 2022/2023

POZIV ZA VPIS V PROGRAME PREDŠOLSKE VZGOJE V ŠOLSKEM LETU 2022/2023

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica

Oddelek za družbene dejavnosti  

in

Enote vrtcev pri OŠ Jelšane, OŠ Toneta Tomšiča Knežak, OŠ Podgora Kuteževo, OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad in OŠ Rudija Mahniča Brkinca Pregarje, Vrtec Jožefe Maslo Ilirska Bistrica in koncesijski vrtec Zavod Notre Dame Ilirska Bistrica na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO in 55/17, 18/21) in sklepa Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica o organizaciji predšolske vzgoje v Občini Ilirska Bistrica, št. 602-7/2021-14 z dne 1.7.2021, objavljajo


Razpis prostih mest za šolsko leto 2022/2023 v naslednjih programih:

– celodnevni program (9-urni program),

– poldnevni program  (6-urni program)

in v naslednjih enotah vrtcev:

1. enota vrtca pri OŠ Jelšane,

2. enota vrtca pri OŠ Toneta Tomšiča Knežak,

3. enota vrtca pri OŠ Podgora Kuteževo,

4. enota vrtca pri OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad,
5. enota vrtca pri OŠ Rudija Mahniča Brkinca Pregarje,

6. Vrtec Jožefe Maslo Ilirska Bistrica,
7. koncesijski vrtec Zavod Notre Dame Ilirska Bistrica.

Vpis bo potekal:

– od 28. marca do 1. aprila 2022,
– vsak delovni dan med 7. in 15. uro,
– v sredo, 30. marca 2022, med 7. in 17. uro.

Informacije in vpisni obrazci so dosegljivi v tajništvih osnovnih šol, na sedežu Vrtca Jožefe Maslo Ilirska Bistrica, Rozmanova 25/d, Ilirska Bistrica in na sedežu Zavoda Notre Dame Ilirska Bistrica, Vodnikova ulica 13, Ilirska Bistrica.


Naknadni vpis v oddelke predšolske vzgoje bo možen samo do izpolnitve prostih mest. V primeru, da bi vpisano število otrok presegalo prosta mesta v posamezni enoti vrtca, bodo v enote vrtca sprejeti otroci v skladu s Pravilnikom o kriterijih in postopkih za sprejem otrok v vrtce (Ur. l. RS, št. 18/11). Starše otrok posebej opozarjamo, da bo naknadni vpis možen samo izjemoma. Občina Ilirska Bistrica kot ustanoviteljica javnih zavodov  lahko ne glede na razpoložljivo kapaciteto oddelkov s sklepom o organizaciji predšolske vzgoje za šolsko leto 2021/2023 na podlagi dejanskega vpisa omeji ali razširi obseg  in strukturo programov predšolske vzgoje – tako kvantitativno (število oddelkov) kakor tudi strukturno (dnevni in poldnevni programi) –  v kolikor se stanje oddelkov in vključenih otrok bistveno spremeni oz. presodi, da bi se s spremembo obsega in strukture zagotovilo bolj ekonomično izvajanje predšolske vzgoje.


Številka: 602-2/2022-1

Datum: 15.2.2022

                                                                                                               Župan Občine Ilirska Bistrica

                                                                                                                       Emil Rojc

(Visited 1.168 times, 1 visits today)
Dostopnost