Spoštovani starši in učenci!

Nestrpno smo pričakovali pričetek novega šolskega leta 2021/22, v prepričanju da so za učenci in vami prijetne počitnice, da pa ste kljub temu opravili vse potrebno za nemoten in varen vstop v šolo in vrtec.

Novo šolsko leto začenjamo pod pogoji, ki jih Ministrstvo za šolstvo in šport določa za izvajanje dejavnosti v modelu B-osnovne šole  in skladno z aktualnimi higienskimi ukrepi Nacionalnega inštituta za javno zdravje – sklop Vzgoja in izobraževanje v šolskem letu 2021/22.

Pouk se bo izvajal na enak način, kot se je zaključil v prejšnjem šolskem letu. Učenci bodo delali v matičnih učilnicah, učitelji se bodo menjavali po učilnicah. Na razredni stopnji (1.r. do 5.r.) bo menjavanja učiteljev veliko manj.

PRIHOD V ŠOLO IN VARSTVO

Učenci bodo v jutranjem varstvu (1., 2., in 3.r.) v svojih matičnih učilnicah, učenci od 4. do 9. razreda pa bodo v sprejemnem prostoru na označenih mestih. Od 7.05 naprej se bodo učenci iz sprejemnega prostora preselili v svoje matične učilnice, spremlja jih dežurni učitelj. Zaradi varnosti in čim manjšega števila učencev v prostorih šole, se razveljavi sklep, ki je omogočal učencem iz Podgrada vključitev v oddelek varstva vozačev ali podaljšanega bivanja

Učencem iz Podgrada in učencem z lastnim (tudi prevozi staršev) prevozom, priporočamo prihod v šolo od7.25 do 7.30, ti učenci se takoj ob prihodu napotijo v svoje učilnice.

Učilnice po razredih so naslednje: 1.r. do 5. r.- matične učilnice, 6. r.- učilnica, BIO-KEM-NAR,  7. r. – učilnica TJA, 8. – učilnica MAT  in 9. r.- učilnica SLJ. Učenci so v matičnih učilnicah ves čas pouka, razen pri pouku ŠPORTA (telovadnica ali zunanja igrišča).

IZVAJANJE UKREPOV ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA OKUŽB

Vsi učenci si ob vstopu v šolo razkužijo roke, ohranjajo medsebojno razdaljo in se čimprej napotijo v matični prostor. Zaposleni in obiskovalci zavoda (razen staršev otrok 1. triletja), morajo ob vstopu v zavod dežurnemu delavcu izkazati izpolnjevanje PCT pogoja.

Skladno z veljavnim odlokom o začasnih ukrepih je uporaba zaščitnih mask v prostorih zavoda obvezna za vse učence in zaposlene, z izjemama:  učenci od 1. do 5. razreda v matičnih učilnicah in vsi učenci v telovadnici pri pouku športa. Izjema velja tudi za vse učence z veljavnim zdravniškim potrdilom o oprostitvi nošenja maske.

Odlok o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti VIZ, določa tudi samotestiranje za učence 7., 8. in 9. razreda enkrat tedensko v enakih presledkih. Samotestiranje izvajajo učenci doma, teste brezplačno pridobijo v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja.

ŠOLSKA PREHRANA

Šolsko malico prejmejo učenci v matičnih učilnicah (9.10 – 9.30), upoštevati morajo veljavni protokol in ukrepe ob  organizaciji šolske malice.

Kosilo je za učence organizirano od 12.05 naprej, v 3 izmenah v jedilnici na označenih mestih pri mizah. Po zaključenem pouku učenci, ki so vključeni v varstvo vozačev, počakajo v sprejemnem prostoru ali z učiteljico odidejo na zunanje površine. Učenci, ki niso v varstvu vozačev, takoj po pouku ali kosilu odidejo domov.

ŠOLSKI PREVOZI V ŠOLSKEM LETU 2021/22

Šolske prevoze naših učencev bo opravljalo podjetje Avtoprevozništvo Martin – Valentina Frelih s. p. Urnik prevozov ostane enak kot v prejšnjem šolskem letu, veljajo pa priporočila NIJZ, da je ob vstopu v vozilo obvezno razkuževanje rok in uporaba zaščitnih mask, sedeži v vozilu: med šolarji mora biti en prost sedež, razporeditev cik-cak, vozači naj uporabljajo stalne sedeže. Za izvajanje teh ukrepov je odgovoren voznik šolskega avtobusa.

ORGANIZACIJA IN RAZPOREDITEV UR

Prvi šolski dan se zberemo v sprejemnem prostoru ob 7. 30, učence (vozače) bo od 6.30 naprej čakala učiteljica v jutranjem varstvu. Pozdrav ravnatelja in predstavitev razrednikov in drugih strokovnih delavcev bo izveden ob 7.35 preko šolskega ozvočenja. Organizirano je jutranje varstvo, vse oblike prehrane in podaljšano bivanje.

GARDEROBE  IN PROSTORI

Vsi prostori so označeni, učenci od 1. do 3. razreda imajo garderobe na desni strani, učenci od 4. do 9. razreda pa garderobe na levi strani ob vhodu. Seznami dodeljenih omaric so pripravljeni, učenci se preobujejo v šolske copate in vstopijo v sprejemni prostor šole oziroma v matične učilnice.

URNIKI POUKA ZA ŠOLSKO LETO 2021/22

Urnik pouka (povezava) je objavljena na šolski spletni strani. Za učence 1. razreda urnik za prvi šolski dan ne velja, starši in učenci 1. razreda pridejo ob dogovorjeni uri (9.45).

Zaradi upoštevanja priporočil NIJZ ja bomo zaradi zagotavljanja varnostne razdalje opravili pozdrav in sprejem prvošolcev na ploščadi pred glavnim vhodom v šolo, v primeru slabega vremena pa v sprejemnem prostoru šole ob upoštevanju medsebojne razdalje in spoštovanju vseh preostalih priporočil.

Spoštovani,

kljub vsem omejitvam in prilagoditvam smo zelo veseli, da bomo pričeli novo šolsko leto v živo, z željo, da šolsko leto v prostorih šole tudi zaključimo.

Veselimo se srečanja z vami!

Vaš ravnatelj in zaposleni OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad!

 Uredba o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2  Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom

 Odlok o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v VIZ

  Higienska priporočila za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-Cov2 za organizirane osnovnošolske prevoze

 Šolsko leto 2021/22 v republiki Sloveniji v razmerah povezanih s covidom 19/Modeli in priporočila 

 https://www.nijz.si/sl/navodila-za-delovne-organizacije-v-zvezi-z-novim-koronavirusom-sars-cov-2