Zapisnik 1. seje Sveta staršev

Zapisnik 1. seje Sveta staršev OŠ IN VVE Rudolfa Ukoviča Podgrad, ki je bila v sredo, 26.  9. 2012  ob 18.30 v učilnici slovenščine.

 

 

PRISOTNI ČLANI:  Špelca Dekleva,  Livijana Frank,  Mitja Jagodnik,  Jasna Božič, Gregor Barba, Bojan Ivančič, Boris Kresevič, Nives Gojak, Julijana Zjačič

 

ODSOTNI: – Zdravko Kirn, Danijel Cek, Iztok Ljubič

 

OSTALI PRISOTNI: Milan Dekleva, ravnatelj

 

Dnevni red:

  1. Potrditev mandatov članov sveta staršev 2012/13
  2. Izvolitev  predsednika  in namestnika predsednika Sveta staršev za 2012/13
  3. Potrditev zapisnika zadnje seje
  4. Izvolitev predstavnikov v pritožbeno komisijo Sveta zavoda
  5. Poročilo o delu v š.l. 2011/12, poročilo skrbnice učbeniškega sklada
  6. Obravnava LDN za 2012/13, prometno varnostnega načrta
  7. Razno

 

Ad 1 –Prisotni so soglasno potrdili mandate predstavnikov v svetu staršev za šolsko leto 2012/13. Le te imajo: Danijel Cek, Špelca Dekleva,  Livijana Frank,  Mitja Jagodnik,  Jasna Božič, Bojan Ivančič, Boris Kresevič, Nives Gojak, Julijana Zjačič, Iztok Ljubič in Gregor Barba. Po vrstnem redu so imenovani od 1. do 9. razreda in od skupine Miške do skupine Pikapolonice v enoti vrtca.

 

Ad2 – Ravnatelj  je pozval prisotne k evidentiranju kandidatov za predsednika in podpredsednika Sveta staršev v š. l. 2012/13, s predlogom, da sta mesti razdeljeni na enoto šole in vrtca. Predlagana sta bila g. Bojan Ivančič (za predsednika) in ga. Julijana Zjačič za namestnico predsednika. Oba kandidata sta se s kandidaturo strinjala. Svet staršev je po glasovanju sprejel

sklep številka 1 : g. Bojan Ivančič je izvoljen za predsednika sveta staršev in ga. Julijana za namestnico predsednika sveta staršev za šolsko leto 2012/13.

 

Ad 3 – Prisotni so potrdili zapisnik zadnje seje sveta staršev z dne 31. 5. 2012.

 

Ad 4 – Ravnatelj je predstavil naloge in sestavo Pritožbene komisije, ki ji je potekel mandat. Skladno z določili 60.c. člena Zakona o osnovni šoli imenuje svet staršev dva predstavnika v 10 članski senat pritožbene komisije. Predlagana sta bila kandidata g. Gregor Barba in g. Mitja Jagodnik.. Svet staršev je po glasovanju sprejel

sklep številka 2 : g. Gregor Barba in g. Mitja Jagodnik,  se izvolita za predstavnika sveta staršev v pritožbeno komisijo OŠ Rudolfa Ukoviča  Podgrad, za naslednja 4 leta (do septembra 2016).

 

Ad 5 – Ravnatelj je predstavil nekaj najpomembnejših podatkov iz poročila o delu v šolskem letu 2011/12 in  poročila skrbnice učbeniškega sklada. Svet staršev je po krajši razpravi in  glasovanju sprejel

sklep številka 3 : sprejme se poročilo o delu v š.l. 2011/12 in  poročilo skrbnice učbeniškega sklada. za šolsko leto 2011/12.

 

Ad 6 – Ravnatelj je Svetu staršev predstavil nekaj značilnosti in novosti v LDN zavoda (2.tuj jezik, zdrav življenjski slog, gibalne urice vrtec, ..

Predstavnica vrtca je izrazila nasprotovanje predlagani obliki izvajanja gibalnih uric, po krajši razpravi so se predstavniki vrtca dogovorili, da se do 12. 10. 2012 odloči o obliki in obsegu izvajanja gibalnih uric (ponovni dopis je priloga).

Ob obravnavi prometno varnostnega načrta je bila izpostavljena vprašljiva oblika izvajanja šolskih prevozov na posameznih relacijah, pa tudi vprašljiva opremljenost izvajalca prevozov za predčasne zimske razmere, ki se pojavijo v naših krajih.

Svet staršev je po razpravi in  glasovanju sprejel

sklep številka 4 : sprejme se Letni delovni načrt za šolsko leto 2012/13 in Prometno varnostni načrt šole s predlaganimi pripombami.

 

Ad7 – na točki razno so bile posredovane še informacije o aktivnostih ob rekonstrukciji šole in vrtca, predlog za posredovanje zapisnikov roditeljskih sestankov in informacija o kadrovskih zadevah zavoda.

 

 

Seja je bila zaključena ob 20.15.

 

 

 

Zapisnikar:                                                                 Predsednik Sveta staršev:

Milan Dekleva                                                           Bojan Ivančič

(Visited 96 times, 1 visits today)
Dostopnost